Επιλογές
Έτος: 1997
Τύπος εγγράφου Εγκύκλιος
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων