Επιλογές
Έτος: 2011
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Ελέγχων
Θεματική Ενότητα: ---Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
Καθαρισμός πεδίων