93 Α' 1932

Νόμος 5351/1932

Περί τροποποιήσεων και προσθηκών εις τον νόμον ΒΧΜΣΤ' «περί αρχαιοτήτων»

28 Μαρτίου 1932