315 Α' 1945

Νόμος 766/1945

Περί κυρώσεως της εν Bretton Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν των σχετικών συμφωνιών.

27 Δεκεμβρίου 1945