96 Α' 1949

Νόμος 942/1949

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων

23 Απριλίου 1949