246 Α' 1950

Νόμος 1524/1950

Περί καταργήσεως φορολογιών και περί διατάξεων τινών των φόρων ειδών πολυτελείας, καταναλώσεως, κύκλου εργασιών και τελών ψυχαγωγίας

29 Οκτωβρίου 1950