149 Α' 1951

Νόμος 1819/1951

Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου.

28 Μαΐου 1951