109 Α' 1967

Νόμος 23/1967

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ιταλικής Δημοκρατίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος

30 Ιουνίου 1967