75 Α' 1975

Νόμος 29/1975

Περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

21 Απριλίου 1975