212 Α' 1976

Νόμος 414/1976

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 3881/58 «περί έργων εγγείων βελτιώσεων» ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως

14 Αυγούστου 1976