87 Α' 1980

Νόμος 1043/1980

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινων της «περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας»

16 Απριλίου 1980