206 Α' 1981

Νόμος 1191/1981

Περί κυρώσεως της εις Αθήνας την 21 ην Ιανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου

31 Ιουλίου 1981