188 Α' 1984

Νόμος 1497/1984

"Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων"

27 Νοεμβρίου 1984