194 Α' 1984

Νόμος 1505/1984

Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις

03 Δεκεμβρίου 1984