115 Α' 1987

Νόμος 1712/1987

Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

08 Ιουλίου 1987