43 Α' 1994

Νόμος 2198/1994

Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις.

22 Μαρτίου 1994