238 Α' 1994

Νόμος 2275/1994

Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις (Α 238)

29 Δεκεμβρίου 1994