220 Α' 1995

Νόμος 2346/1995

Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις

30 Οκτωβρίου 1995