96 Α' 1996

Νόμος 2400/1996

Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθμ. 11 στη Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση

04 Ιουνίου 1996