30 Α' 1998

Νόμος 2578/1998

Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις

17 Φεβρουαρίου 1998