238 Α' 1998

Νόμος 2648/1998

Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.

22 Οκτωβρίου 1998