199 Α' 1999

Νόμος 2741/1999

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

28 Σεπτεμβρίου 1999