228 Α' 2001

Νόμος 2947/2001

Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις

09 Οκτωβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2947
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Άρθρο 1Θέματα Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 2 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως ισχύει σήμερα, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ' και ζ' αναριθμούνται ως περιπτώσεις ε' και στ'. β. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγρά­ φου 1, όπως αναριθμείται με το νόμο αυτόν, αντικαθίστα­ ται ως εξής: "Στον Άγιο Κοσμά και την ευρύτερη περιοχή του, περιο­ χή υποδοχής του Ολυμπιακού Κέντρου ΙστιοπλοΊας και των έργων υποστήριξής του." γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις "Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου", προστίθενται οι λέ­ ξεις "στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου "Εθνικός"." δ. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παρα­ γράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: "Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσε­ ων σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκρι­ μένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από αίτηση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου και γνώμη του Κεντρι­ κού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλο­ ντος." ε. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 προστίθε­ ται περίπτωση στ' ως εξής: 9 Οκτωβρίου 2001 "στ. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, στην περιοχή της Πλατείας Δημαρχείου Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή της Πλαζ Βουλιαγμένης. Για την τοποθέτηση των εγκατα­ στάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά­ φου 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού." στ. Οι πινακίδες "Αθήνα ­ Ελευσίνα 2", "Αθήνα ­ Πειραιάς 2" και "Αθήνα ­ Κορωπί 3" του διαγράμματος 1: 25.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, αντικαθίστανται με νέες πινα­ κίδες που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Ορ­ γανισμού Αθήνας και στις οποίες απεικονίζονται και οι πα­ ραπάνω ρυθμίσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα, η φράση "Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπο­ ρεί να υπερβαίνει το 3% στην περιοχή του Φαληρικού Όρ­ μου" αντικαθίσταται με τη φράση "Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου". β. Στο πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα, η φράση "Για την περιοχή του Φαληρικού Όρμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,03" αντικαθίσταται με τη φράση "Για την ευρύτερη πε­ ριοχή του Φαληρικού Όρμου, ο μέσος συντελεστής δό­ μησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,05".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999 προστίθενται τα εξής: "Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων πα­ ραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμέ­ να ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται ανα­ γκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχε­ δίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/ 16.8.1923."

Άρθρο 2Θέματα Ολυμπιακής ΦιλοξενίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 κα­ θορίζονται οι ακόλουθες περιοχές υποδοχής εγκαταστά­ σεων φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρω­ σης (Μ.Μ.Ε.) (χωριά τύπου) και προσωπικού ασφαλείας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απει­ κονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεω­ ρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστι­ κού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμί­ κρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α. Οι περιοχές των καταλυμάτων του Υπουργείου Εθνι­ κής Άμυνας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Δ' και Ε' Παιδικές Εξο­ χές), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εθνι­ κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εμπο­ ρικής Ναυτιλίας (Παιδικές Κατασκηνώσεις Οίκου Ναύτη), των Προσκόπων και του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Αν­ δρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγ­ χρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκατα­ στάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμέ­ νων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης για καθεμιά από τις προαναφερόμενες εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το συνολικό ποσοστό κάλυψης το 15%, αντί­ στοιχα. Οι περιοχές αυτές, μετά την τέλεση των Ολυμπια­ κών Αγώνων, θα λειτουργήσουν ως οργανωμένα θέρετρα και χώροι αναψυχής για τις ανάγκες των οικείων φορέων. β. Έκταση 80 στρεμμάτων στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη στο Δήμο Αχαρνών Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1. Το ποσοστό κοι­ νόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λει­ τουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου. γ. Έκταση στην περιοχή της Σ.Ε...Ε.Τ.Ε. στο Δήμο Αμα­ ρουσίου Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 30%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων εκπαίδευσης και ως χώρος εγκατάστασης διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη­ σκευμάτων. δ. Εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου, ιδιο­ κτησίας του Ο.Ε.Κ. και ιδιοκτησίας ιδιωτών στο Δήμο Αμα­ ρουσίου Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1. Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχι­ στον στο σύνολο των παραπάνω εκτάσεων. Η περιοχή του Ο.Ε.Κ., μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λει­ τουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές ως χώροι αμιγούς κατοικίας. ε. Έκταση του Ο.Τ.Ε. στο Δήμο Παλλήνης Αττικής. Ο συ­ ντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8. Το ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων και κοινωφελών χώ­ ρων πρέπει να ανέρχεται σε 60% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Στο παραπάνω ποσοστό συνυπολογίζεται και το εσωτερικό δίκτυο οδών και πλατειών των οικοδομι­ κών τετραγώνων. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδο­ χής χρήσεων γενικής κατοικίας. Εφόσον ο συντελεστής δόμησης που θα πραγματοποιηθεί υπερβαίνει το 0,7, ο Ο.Τ.Ε. ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα οφείλει να καταβά­ λει στον οικείο Δήμο ή να καταθέσει στο Ταμείο Παρακα­ ταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του, ποσό δραχμών ίσο προς το 10% της αντικειμενικής αξίας του πέραν του 0,7 πραγματοποιούμενου συντελεστή δόμησης. Το ποσό αυτό εγγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό στον προϋπο­ λογισμό του οικείου Δήμου και διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη πολεοδομικών αναγκών και για την εκτέ­ λεση κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην εδαφική περιφέ­ ρεια του παραπάνω Ο.Τ.Α.. Η καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας οικοδο­ μής. στ. Η έκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυνο­ μίας στην Αμυγδαλέζα του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκ­ συγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκα­ ταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμέ­ νων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 20%. Η πε­ ριοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής εκπαιδευτικών λει­ τουργιών και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Δη­ μόσιας Τάξης. ζ. Δύο εκτάσεις του Ο...Π. στο χώρο της χερσαίας ζώ­ νης λιμένος Πειραιά και στις θέσεις Παλατάκι και Ακτή Βα­ σιλειάδη, αντίστοιχα. Ο συντελεστής δόμησης για καθε­ μία από τις παραπάνω εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2 και το ποσοστό κάλυψης το 50%. Στις περιοχές αυ­ τές επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσε­ ων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, με­ τά από έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων και σύμ­ φωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις εγκριτικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ανα­ γκαστικών νόμων 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), 1559/1950 (ΦΕΚ 252 Α') και του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α'). η. Έκταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ξενο­ δοχείο Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού) στην περιοχή Ν. Φαλήρου του Δή­ μου Πειραιά. Στην παραπάνω έκταση επιτρέπεται η επι­ σκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμε­ νων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέ­ λεση των αναγκαίων έργων υποδομής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά πε­ ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των φορέων της προηγούμενης παραγρά­ φου ή του έλκοντος εξ αυτών δικαιώματα και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περι­ βάλλοντος, οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 οι παραπάνω περιοχές και καθορίζονται και εγκρίνονται ει­ δικότερα οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμη­ σης, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης και οι τυχόν πρό­ σθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής. β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β', δ' και ε' της προηγούμε­ νης παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επι­ πλέον και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή της πρότασης έχει τα αποτελέσματα παραίτησης των δικαιούχων από την κυ­ ριότητα, νομή και κατοχή των εκτάσεων που καθορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι από το ρυμοτομικό σχέδιο. Κατά τα λοιπά, η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών αποφά­ σεων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./16.8.1923 (ΦΕΚ 228 Α'). Η εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται με πρωτο­ βουλία και ευθύνη των οικείων φορέων, οι οποίοι, για το σκοπό αυτόν, προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων δια­ μόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έρ­ γων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στις εγκριτικές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση την παράγραφο αυτή. γ. Αν η πρόταση υποβάλλεται από πρόσωπο στο οποίο δεν ανήκει η κυριότητα της έκτασης, υπογράφεται υπο­ χρεωτικώς και από τον κύριο αυτής. δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας είναι η συνυποβολή, μαζί με την πρόταση του οικείου φορέα, αντιγράφου συμβολαίου ή άλλης εγγρά­ φου συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων­ Αθήνα 2004 Α.Ε., από την οποία να προκύπτει ότι ο προς ρύθμι­ ση χώρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες φι­ λοξενίας εκπροσώπων Μ.Μ.Ε. ή προσωπικού ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η κατασκευή των παραπάνω εγκαταστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το βραδύτερο μέχρι της 30ής Απριλίου 2004. Για το σκοπό αυτόν, στη σχετική συμφωνία περιέ­ χονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που εξασφα­ λίζουν την τήρηση της προθεσμίας αυτής, ο τρόπος πα­ ρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος του έργου, οι παρεχόμενες ασφάλειες και εγγυήσεις και οι τυχόν τμη­ ματικές και συνολικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση υπερημερίας του φορέα εκτέλεσης του έρ­ γου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγ­ ματος (ΦΕΚ 707 Δ'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που οργανώνονται οικιστικά σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι οικοδομικές άδειες για τις μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα ανεγερθούν στις περιοχές της πα­ ραγράφου 1, χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαθίσταται με το νόμο αυτόν, ύστερα από αίτηση του κυρίου της έκτα­ σης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση, επέκταση ή επι­ σκευή κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ή τις ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. και για τις οποίες έχει συνα­ φθεί σύμβαση ή άλλη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ο.Ε.Ο.Α. ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. και του κυρίου της έκτασης ή εκείνου που έλκει από αυτόν δικαιώματα. β. Σε όλες τις περιοχές της παραγράφου 1 επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (λυομένων ή με­ ταφερομένων), καθώς και η εγκατάσταση βασικών δι­ κτύων τοποθετημένων με ήπιες (αντιστρεπτές) μεθόδους κατασκευής. Για την τοποθέτηση των παραπάνω κατα­ σκευών, αντί της απαιτούμενης για τις μόνιμες εγκατα­ στάσεις οικοδομικής άδειας, απαιτείται έγκριση εργα­ σιών που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 5 του Ν. 2730/ 1999, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Στην εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αι­ σθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές αυτές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους, ο οποίος δεν μπο­ ρεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περιπτώσεως έχουν εφαρμογή και για την τοποθέτηση προσωρινών κατα­ σκευών και δικτύων προσωρινού χαρακτήρα σε ακίνητα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του Ν. Αττικής και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών φι­ λοξενίας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Άρθρο 3Χωροθέτηση έργων ηλεκτροδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χω­ ροθετούνται τα ακόλουθα έργα ηλεκτροδότησης στην Αττική, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθ­ μιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φω­ τοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως: 1. Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως 400/150 ΚV Αργυρού­ πολης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εναέρια γραμμή 400 ΚV .αυρίου ­ Αργυρούπολης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κέντρο Διανομής 150/20 ΚV Αμαρουσίου και τροφο­ δοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κέντρο Διανομής 150/20 ΚV Ελληνικού και τροφοδο­ τικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και τον Υποσταθμό Βάρης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υποσταθμός 150/20 ΚV Αργυρούπολης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Υποσταθμός 150/20 ΚV στο Καλλιστήρι Ασπροπύρ­ γου και οι τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυ­ ψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υποσταθμός 150/20 ΚV Ολυμπιακού Χωριού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κέντρο Διανομής 150/20 ΚV Φαληρικού Δέλτα και οι τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τά­ σεως Αργυρούπολης και το Κέντρο Διανομής Καλλιθέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Κέντρο Διανομής 150/20 ΚV Νίκαιας και τροφοδοτι­ κές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κου­ μουνδούρου και Υποσταθμό Ρουφ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Κέντρο Διανομής 150/20 ΚV Βριλησσίων και τροφο­ δοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης. 2. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999. Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω περι­ πτώσεως αναφέρεται η Γ.Γ.Α., νοείται αντίστοιχα η αρμό­ δια υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). 3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των έργων του άρ­ θρου αυτού. 4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοί­ κων και οικισμών προ του 1923, καθορίζονται με αποφά­ σεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων, μετά από αίτηση της Δ.Ε.Η. και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περι­ βάλλοντος.

Άρθρο 4Χωροθέτηση οδικών αξόνων στις Ολυμπιακές ΠόλειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στις τέσσερις Ολυμπιακές πόλεις (Βόλος, Ηράκλειο, Θεσ­ σαλονίκη, Πάτρα) χωροθετούνται τα παρακάτω οδικά έρ­ γα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ.Μ.Ε.Ο. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δη­ μοσιεύονται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 1) Περιφερειακός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βό­ λου από Α/Κ .αρίσης έως Αγριά και συνδέσεις Πανθεσ­ σαλικού Σταδίου Βόλου. 2) Πεταλοειδής οδός πόλεως Ηρακλείου και επέκταση προς τη .εωφόρο Κνωσού. 3) Ανισόπεδος κόμβος μεταξύ των οδών Δημοκρατίας, Πεταλοειδούς και Εθνικής Αντιστάσεως και ανάπλαση .ε­ ωφόρου Κνωσού μέχρι Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 4) Δυτική περιμετρική οδός του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου και σύνδεση με Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.). 5) Δυτική παραλιακή .εωφόρος πόλεως Ηρακλείου. 6) Ανισόπεδος κόμβος Γιόφυρου Ηρακλείου και συνδέ­ σεις. 7) Ανάπλαση ­ βελτίωση Δυτικής εισόδου πόλεως Ηρα­ κλείου και συνδέσεις με οδικό δίκτυο. 8) Σύνδεση αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με οδό Θεσσα­ λονίκης ­ Ν. Μουδανιών. 9) Διαπλάτυνση οδού .αγκαδά από το Στρατόπεδο "Παύλου Μελά" Θεσσαλονίκης έως τον κόμβο εσωτερικής περιφερειακής οδού. 10) Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης ­ Αεροδρομίου από κόμ­ βο Κ13 (Φοίνικας) έως κόμβο Αεροδρομίου και συνδετή­ ριες οδοί Πόντου και Μαρίνου Αντύπα. 11) Περιμετρικές οδοί Εθνικού Σταδίου Πατρών (οδοί Ρίτσου και Σεφέρη). 12) Αρτηρία εισόδου Πατρών από κόμβο Κ4 της περιμε­ τρικής οδού Πατρών έως το λιμάνι Πάτρας με κάλυψη χει­ μάρρου Διακονιάρη. 13) Αναβάθμιση και βελτίωση οδού, Εθνικό Στάδιο ­ Κλάους 14) Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των παραπάνω έρ­ γων, καθώς και για τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμ­ μα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Διευθυ­ ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο­ πορίας, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δη­ μοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5Έκδοση οικοδομικών αδειών για τις Ολυμπιακές κτιριακές εγκαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "β. Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκατα­ στάσεων που περιλαμβάνονται στα Ολυμπιακά έργα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι οικοδομικές άδειες των εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων "Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004" του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω­ ροταξίας και Δημόσιων Έργων, που συγκροτήθηκε με το υπ' αρ. 158/2000 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 139 Α'), όπως αυτό ισχύει, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τότε που υποβάλλεται σε αυτήν πλήρης φάκελος για έκδοση της άδειας. Στην αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας ανή­ κει επίσης η έκδοση οικοδομικών αδειών για τη μετα­ σκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκτα­ ση των μόνιμων Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων που ανατίθενται στο Υπουργείο Περι­ βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Με από­ φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκα­ ταστάσεων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδει­ ών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση συγκροτεί­ ται Ειδική Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, αποτελούμενη από τρεις αρχιτέκτονες μηχανι­ κούς, με ισάριθμους αναπληρωτές, που διαθέτουν του­ λάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία από της κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Έργο της παραπάνω επιτρο­ πής είναι ο έλεγχος της αισθητικής των κτιριακών εγκα­ ταστάσεων της παρούσας παραγράφου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζο­ νται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της παραπάνω επιτρο­ πής, ο κανονισμός λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών μελετών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κα­ τά των πράξεων της παραπάνω επιτροπής δεν χωρούν εν­ στάσεις."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 αντι­ καθίσταται ως εξής: "2.α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών κα­ τασκευής νέων μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρό­ σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις οποίες θα διε­ ξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, σύμφωνα με τα οριζόμε­ να ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του πα­ ρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας υποβάλλεται στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου είτε από τον κύριο του έργου είτε από τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα. β. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εάν εντάσσονται ή μη στην Ολυμπιακή προ­ ετοιμασία, και οι βοηθητικοί χώροι τους που έχουν ανε­ γερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε οργα­ νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους έχουν πα­ ραχωρηθεί βάσει των νόμων 2503/1997 και 2880/ 2001, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες, εφόσον δεν παραβιά­ ζουν τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευ­ ής τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήμερα. Η νομι­ μότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνι­ κής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. γ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούμενης περι­ πτώσεως, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποί­ ησης, μπορούν να εξαιρούνται οριστικά από την κατεδά­ φιση, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δομήσιμους χώρους και ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη και δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την εξαίρεση ή μη από την κατεδάφιση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμό­ διας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας λαμ­ βάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης μελετών που εφαρμόζονται για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι ακολουθούν τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαίρετων κτι­ ρίων. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και την τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των σχετικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή κα­ τόχους ή στους έλκοντες εξ αυτών δικαιώματα, πρόσθε­ τοι όροι που αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή μορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτίσματος. δ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή αντίστοιχα της διαπιστωτικής πρά­ ξης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού που προβλέπεται στην περίπτωση β', επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για περαι­ τέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και γενικά οποιωνδήποτε οικοδομι­ κών εργασιών. Η έκδοση οικοδομικών αδειών προσθηκών και επεκτάσεων και εν γένει οικοδομικών αδειών για τη βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή και τον εκσυγχρο­ νισμό των παραπάνω εγκαταστάσεων γίνεται από την αρ­ μόδια τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητι­ σμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού Πολιτισμού ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των οικοδομικών αδει­ ών των παραπάνω εγκαταστάσεων και η σχετική διαδικα­ σία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικα­ σία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε σχετική λε­ πτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γραφείο ή Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζο­ νται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των προϊστα­ μένων και ο τρόπος αναπλήρωσης αυτών, ο αριθμός και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορούν να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται τα προεδρικά διατάγματα 158/2000 "Σύσταση Ε.Υ.Δ.Ε. μελέ­ της και κατασκευής Ολυμπιακών Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004)" (ΦΕΚ 139 Α') και 220/2000 "Σύσταση Ειδικής Υπη­ ρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη με­ λέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων (Ε.Υ.Δ.Ε./ΑΟΕΕ)" (ΦΕΚ 190 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω ειδικών υπηρεσιών, τη διάρθρωση των τμημάτων της Προϊσταμένης Αρχής και τα προσόντα των προϊσταμένων των επί μέρους τμημά­ των και γραφείων, καθώς και τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού. β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συνιστάται στην "Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004" Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδει­ ών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προ­ σόντα των προϊσταμένων του προσωπικού αυτού, ο αριθ­ μός του προσωπικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για τη στελέχωση του τμήματος αυτού επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δη­ μόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κα­ θορίζεται κάθε φορά, καθώς και στους οργανισμούς το­ πικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρ­ κεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004. Το αποσπώμενο προσωπικό λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, κα­ θώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανι­ κής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'). Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγμα­ τικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπωμένου. γ. Μέχρι τη σύσταση του τμήματος της περιπτώσεως β' της παρούσας παραγράφου, οι σχετικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται από την υπηρεσία και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το παρό­ ντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα­ ξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημε­ ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στην "Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών", που έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα 565/1984 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως αυτό ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το προεδρικό διάταγμα 2/1997 (ΦΕΚ 1 Α'), η εποπτεία, επί­ βλεψη, μελέτη, έλεγχος μελέτης, δημοπράτηση και κατα­ σκευή μόνιμων ή και προσωρινών κτιριακών εγκαταστάσε­ ων που είναι αναγκαίες για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι οποίες ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, επισκευή, μετασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό των σταθμών και των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων του προα­ στιακού σιδηροδρόμου, που εξυπηρετεί τις διαδρομές της περιπτώσεως α' της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α'), χορηγούνται από την υπη­ ρεσία και κατά τη διαδικασία της περιπτώσεως β' της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως τρο­ ποποιείται με τον παρόντα νόμο, ύστερα από αίτηση του κυρίου του έργου.

Άρθρο 6Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, που ανα­ φέρονται στα προεδρικά διατάγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139 Α'), 159/2000 (ΦΕΚ 139 Α') και 220/2000 (ΦΕΚ 190 Α'), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις υπηρε­ σίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψή τους, συντέ­ μνονται σε τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και στις ενέργει­ ες αρμοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων και των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις που παρα­ κωλύουν την εκτέλεση των έργων αυτών μετακινούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανι­ σμούς χωρίς καθυστέρηση, κατά παρέκκλιση από οποια­ δήποτε άλλη σχετική διάταξη. β. Σε περίπτωση παράλειψης των οφειλόμενων ενεργει­ ών από όργανα των παραπάνω υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984 "Δη­ μόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23 Α'), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρ­ θρου 2 του Ν. 2229/1994 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 138 Α'). Οι πα­ ραπάνω επιχειρήσεις και οργανισμοί ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο κύριος του έργου από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου Ολυμπια­ κών έργων ή έργων υποδομής που εξυπηρετούν Ολυ­ μπιακές εγκαταστάσεις επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: ι) καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, ιι) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ως ειδική ποι­ νική ρήτρα, μέρος της κατατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του λόγου Α/Σ, όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της σύμ­ βασης, όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμέ­ νο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπως αυτό προκύπτει ως διαφορά Σ ­ Π, όπου Π το σύνολο των πιστοποιούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης για έκπτωση. Στους υπολογι­ σμούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις τιμών και τα ποσά για απρόβλεπτα, ιιι) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έρ­ γου. Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες αναζητούνται αμέ­ σως με ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης. β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να αναζητή­ σει τα παραπάνω ποσά μέσα σε ένα μήνα από την επικύ­ ρωση της έκπτωσης. γ. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του έκπτωτου αναδό­ χου, που επέρχονται από την εφαρμογή των προηγούμε­ νων περιπτώσεων, ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο μέχρι καλύψεως των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών, χωρίς η τυχόν διαφορά δαπάνης των υπολειπόμενων εργασιών να βαρύνει αυτόν. δ. Η άσκηση αιτήσεως θεραπείας ή προσφυγής κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου από τα παραπάνω έργα δεν αναστέλλει την εκτέλεση της από­ φασης αυτής.

Άρθρο 7Αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της Αθή­ νας και των άλλων Ολυμπιακών πόλεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας καθορίζονται οι ακό­ λουθοι οδικοί άξονες και περιοχές πολεοδομικών και αρ­ χιτεκτονικών παρεμβάσεων, όπως αυτές απεικονίζονται σε 32 διαγράμματα κλίμακας 1: 25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδο­ μίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυν­ ση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α. Οδικοί άξονες: Πειραιώς, Αθηνών­ Καβάλας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης ­ Καραμανλή (Αλκυονιδών), Ηλιουπόλεως ­ Βασ. 'Όλγας ­ Εθν. Αντιστάσεως, Μεσογείων, Συγγρού ­ Καλλιρρόης­ Βασ. Κωνσταντίνου, Ποσειδώνος, .εωφ. Βασ. Γεωργίου, .. Βάρης ­ Κορωπίου, Σουνίου, παραλιακή σύνδεση Πει­ ραιά ­ Δραπετσώνας ­ Κερατσινίου ­ Περάματος, Μαρα­ θώνιος διαδρομή, Ολυμπιακός δακτύλιος, .εωφ. Κων­ σταντινουπόλεως, Αττική Οδός, Π. Ράλλη ­ .αοδικείας ­ Σαλαμίνας, Θηβών, Ιερά Οδός, Γρ. .αμπράκη, Σχιστού, Κηφισού, Αλεξάνδρας, Ακαδημίας, Πατησίων, Πανεπι­ στημίου, Καρόλου ­ Μάρνη, Κατεχάκη, καθώς και οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους Ολυμπιακών εγκαταστά­ σεων και τους χώρους τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων. β. .οιποί χώροι παρεμβάσεων: β1. Ιστορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά. β2. Περιοχή ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων της πό­ λης των Αθηνών, όπως αυτή καθορίσθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'). β3. Σημαντικές κεντρικές πλατείες της πόλης των Αθη­ νών, εκτός αυτών που βρίσκονται στα Ιστορικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά και στην περιοχή ενοποίησης των αρ­ χαιολογικών χώρων της Αθήνας. β4. Παραλιακές ζώνες και ακτές. β5. Σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς (λιμάνια ­ χερ­ σαίες ζώνες λιμένων, αεροδρόμια, σταθμοί μετρό, σταθ­ μοί υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικοί σταθμοί και άξονες των γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς) και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος αυτών, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πό­ λεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. β6. Είσοδοι και πύλες πόλεων Αθήνας ­ Πειραιά. β7. Η περιβάλλουσα ζώνη των χαρακτηρισμένων αρχαι­ ολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκε­ κριμένου σχεδίου πόλεως. β8. Ζώνες ενοποίησης χώρων πρασίνου ­ πάρκων και πολιτιστικών και κοινωφελών λειτουργιών. β9. Ο περιβάλλων χώρος των Ολυμπιακών εγκαταστά­ σεων και των χώρων τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2730/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκε­ κριμένου σχεδίου πόλεως. β10. Η διαδρομή του ποδηλατικού αγώνα αντοχής στο Δήμο Αθηναίων, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται κατω­ τέρω και απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δη­ μοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερ­ νήσεως: Αθηνάς (Δημαρχείο), πλατεία Ομονοίας, Πατη­ σίων, .εωφ. Αλεξάνδρας, Ιπποκράτους, Κανάρη, Πα­ τριάρχου Ιωακείμ, Ηροδότου, Γλύκωνος, Ξανθίππου, Ρογκάκου, Σαρανταπήχου, Παλιγγενεσίας, Δασκαλο­ γιάννη, Κόνιαρη, Αθηναίων Εφήβων, Αναπήρων Πολέμου, Σουδίας, Γενναδίου, Βασ. Σοφίας, Αμαλίας, Διον. Αρεο­ παγίτου, Αποστόλου Παύλου, Ερμού, Αθηνάς."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους παραπάνω οδικούς άξονες και λοιπούς χώ­ ρους παρεμβάσεων, καθώς και στους κοινόχρηστους χώ­ ρους (ιδίως πλατείες, άλση, χώρους πρασίνου, πεζοδρό­ μους, πεζοδρόμια, νησίδες και διαβάσεις κ.λπ.) και ιδιωτι­ κούς χώρους (πρασιές, ακάλυπτοι χώροι οικοπέδων, στοές, δώματα, όψεις κτιρίων κ.λπ.) που βρίσκονται κατά μήκος των παραπάνω αξόνων και μέχρι βάθους ενός οι­ κοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο ρυ­ μοτομικό σχέδιο ή εμπίπτουν στις προαναφερόμενες πε­ ριοχές παρεμβάσεων, με κοινές αποφάσεις των Υπουρ­ γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδί­ δονται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωρο­ ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλ­ λονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης και στη δόμηση, τη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, ειδικοί όροι και περιορισμοί στάθμευσης, ειδικοί όροι φωτισμού, ειδικοί τρόποι σή­ μανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, συμβατι­ κής ή ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πολεοδομικός, αρχιτεκτονικός ή μορφολογικός όρος ή περιορισμός, που κρίνεται αναγκαίος για την αναβάθμιση της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης της Αθή­ νας εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με τις ίδιες αποφάσεις οριοθετούνται οι συγκεκρι­ μένες περιοχές παρέμβασης. Οι ρυθμίσεις των παραπάνω αποφάσεων πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γε­ νικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με τις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν περιοχές στις οποίες επιτρέπεται μόνο χρή­ ση κατοικίας, καθώς και με τους όρους και περιορισμούς των εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις μπορεί να τάσσεται αποκλειστική προθεσμία για την απομάκρυνση των μη επιτρεπόμενων χρήσεων από τα κτίρια και τους λοιπούς χώρους που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παρα­ γράφους, μετά την πάροδο της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Δημό­ σιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπ' αρ. 44242/2361/17.4.1989 "Σφράγιση ακινή­ των σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης" (ΦΕΚ 380 Β'). Όπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής αναφέρονται οι κατά τόπο αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου νοούνται είτε οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτε­ ρης βαθμίδας είτε οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλ­ λοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής είτε οι αρμόδιες για την εκτέλεση των έργων του άρθρου αυτού υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Με αποφάσεις των, κατά την προηγούμενη παρά­ γραφο, αρμόδιων για τη σφράγιση αρχών, που εκδίδονται κατόπιν αυτοψίας εντεταλμένων υπαλλήλων και κοινοποι­ ούνται στους ενδιαφερόμενους κυρίους, νομείς ή κατό­ χους των ακινήτων, μπορεί να επιβάλλεται προσθέτως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, η απομά­ κρυνση από τους ακάλυπτους χώρους και τα προκήπια των οικοπέδων, καθώς και από τους κοινόχρηστους χώ­ ρους, οποιουδήποτε προσωρινού ή μόνιμου στοιχείου και αντικειμένου εξυπηρετεί τις κατά τα ανωτέρω μη επιτρε­ πόμενες χρήσεις ή αποτελεί προϊόν αυτών ή του οποίου η διατήρηση αντίκειται στους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 ή προ­ σβάλλει γενικότερα το περιβάλλον και την αισθητική εικό­ να της πόλης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν χωρούν ενστάσεις. β. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων εντός της κατά τα ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, τα προα­ ναφερόμενα στοιχεία και αντικείμενα αφαιρούνται και απομακρύνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέσα σε προθε­ σμία ενός μηνός, από τις υπηρεσίες του οικείου οργανι­ σμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, ο οποίος ενεργεί με τη συνδρομή των οικείων αστυνομικών αρχών και εντός της περιοχής δικαιοδοσίας των λιμενικών αρχών από τις υπηρεσίες του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευ­ σης του λιμένα (Οργανισμού .ιμένος ή .ιμενικού Ταμεί­ ου), οι οποίες ενεργούν με τη συνδρομή της λιμενικής αρ­ χής. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, τις σχετικές υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι αρμόδιες υπη­ ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ή του Υπουργείου Περι­ βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι οποίες ενεργούν επίσης με τη συνδρομή των οικείων αστυνομι­ κών αρχών. γ. Ζημίες οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας βλάβης των παραπάνω υλικών και αντικειμένων κατά την αφαίρεση, απομάκρυνση, φύλαξη ή απόδοση αυτών δεν αποκαθί­ στανται. δ. Η δαπάνη για την αφαίρεση και απομάκρυνση των παραπάνω υλικών και αντικειμένων βαρύνει τους ιδιοκτή­ τες των ακινήτων από τα οποία απομακρύνονται, καταλο­ γίζεται δε εις βάρος αυτών μετά από ακρόασή τους και ει­ σπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 μπορεί να τρο­ ποποιείται ή να εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο στις παρα­ πάνω περιοχές με σκοπό τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων. Για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων αυτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 10 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκά­ στοτε ισχύουν. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτεί­ ται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την πραγματο­ ποίηση των παρεμβάσεων και έργων του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999. Όπου στις δια­ τάξεις της ανωτέρω περιπτώσεως αναφέρεται η Γ.Γ.Α., νοείται αντίστοιχα η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα έργα του παρόντος άρθρου. β. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για τις ερ­ γασίες αισθητικής αναβάθμισης των όψεων των κτιρίων, οι οποίες εκτελούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στις περιοχές της πα­ ραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 4/19.8.1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423 Δ'), όπως τροποποιήθηκε με το από 2.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118 Δ').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την έγκριση πολεοδομικών, μορφο­ λογικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στις ευρύτε­ ρες περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας και της χερσαίας ζώ­ νης των λιμένων Πειραιά, Ηγουμενίτσας, Ελευσίνας, Κα­ τάκολου, .αυρίου, Ραφήνας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου και Ηρακλείου, είτε και σε άλλα λιμάνια που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της φι­ λοξενίας της Ολυμπιακής οικογένειας και των επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς επίσης και έργων διά­ βασης πεζών (υπόγειων ή υπέργειων), έργων χώρων στάθμευσης οχημάτων (υπόγειοι χώροι, υπέργεια κτίρια), εφόσον δεν δημιουργούνται οποιασδήποτε μορφής προ­ βλήματα στις δραστηριότητες και λειτουργίες των λιμέ­ νων, έργων πάσης φύσεως ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και οδικής πρόσβασης αυτών. Εφαρμόζονται επίσης και για την έγκριση πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών και μορ­ φολογικών παρεμβάσεων στις ακόλουθες περιοχές των πολεοδομικών συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου και Ηρακλείου: ­ Σημαντικές κεντρικές πλατείες. ­ Παραλιακές ζώνες και ακτές και μέχρι βάθους 200 μέ­ τρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκε­ κριμένου σχεδίου πόλεως. ­ Σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (λιμάνια ­ χερ­ σαίες ζώνες λιμένων, αεροδρόμια, σταθμούς μετρό, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άξονες των γραμμών των τραίνων) και στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο αυτών, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκε­ κριμένου σχεδίου πόλεως. ­ Εισόδους και πύλες των ανωτέρω πόλεων. ­ Στην περιβάλλουσα ζώνη των χαρακτηρισμένων αρ­ χαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και μέχρι βά­ θους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. ­ Σε ζώνες ενοποίησης χώρων πρασίνου ­ πάρκων και πολιτιστικών και κοινωφελών λειτουργιών. ­ Στον περιβάλλοντα χώρο των Ολυμπιακών εγκαταστά­ σεων και των χώρων τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2730/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκε­ κριμένου σχεδίου πόλεως.

Άρθρο 8Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή του Σταδίου ΚαραϊσκάκηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτο­ μικού σχεδίου Ν. Φαλήρου (Πειραιώς) στο χώρο του Στα­ δίου Γ. Καραϊσκάκη με τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οι­ κοδομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμο­ γών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυν­ ση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκατα­ στάσεων του Σταδίου Καραϊσκάκη, εν όψει των Ολυμπια­ κών Αγώνων του 2004, καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης: α) ανώτατο ύψος κτιρίου: 27 μέτρα, β) ανώτατο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίου: 2,70 μέ­ τρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίου της περιπτώσεως α'), γ) ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγάστρων: 35 μέτρα, δ) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης με­ ταλλικών στεγάστρων: 40 μέτρα, ε) ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,9, στ) ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 60%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού, πλην των κυ­ ρίως αθλητικών χρήσεων, επιτρέπεται και η χωροθέτηση των ακόλουθων συμπληρωματικών λειτουργιών: Κατα­ στημάτων αθλητικών ειδών, αιθουσών πολλαπλών αθλη­ τικών χρήσεων, εντευκτηρίων, γραφείων, εστιατορίων, αι­ θουσών εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέ­ ρωσης. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του ανώ­ τατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην περί­ πτωση ε' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. ΦΕΚ 3183

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η περίπτωση β' της παραγράφου Γ της υπ' αρ. 14969/472/1.2.1988 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ­ λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 198 Δ'/4.3.1988) καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις γ' και δ' αναριθμούνται ως β' και γ' αντίστοιχα. Το διάγραμ­ μα, που συνοδεύει την απόφαση αυτή, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρ­ μογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στο οποίο απεικονίζεται και η ανωτέρω ρύθμιση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δη­ μοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερ­ νήσεως. β. Η περίπτωση (Ι) του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: "(Ι). Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέ­ δου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημό­ σιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΒΙΟΠΑ, την Ελ­ ληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, οργανισμούς τοπικής ή νο­ μαρχιακής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικά σωματεία ή ιδρύματα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειμέ­ νου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η οικοδομική άδεια για το στάδιο αυτό χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι εγκαταστάσεις του Σταδίου Καραϊσκάκη θα παρα­ χωρηθούν, άνευ ανταλλάγματος, στην Οργανωτική Επι­ τροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­Αθήνα 2004 Α.Ε., για τις ανά­ γκες της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Άρθρο 9Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

Ρύθμιση θεμάτων εργοταξιακών λατομείων εκτός Ν. Αττικής Α.1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων "Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη­ τών Περιβάλλοντος" (Ε.Υ.Ε.Π.), η οποία υπάγεται απευ­ θείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων. 2. Αρμοδιότητες της Ε.Υ.Ε.Π. είναι: α. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγμα­ τοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκη­ σης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυ­ τών. β. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων που αφο­ ρούν την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κα­ θώς και των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται κατά την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση και λει­ τουργία έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. γ. Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες. δ. Η εισήγηση για τον καθορισμό προτύπων και μεθό­ δων μέτρησης πάσης φύσεως εκπομπών στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων από σταθερές πηγές. ε. Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π.. στ. Η ανάληψη και η υλοποίηση προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διε­ θνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της. ζ. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου, με την παρ. 11 του παρόντος, Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προ­ στασία του Περιβάλλοντος, που καθορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'). 3. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πρέπει να είναι πτυ­ χιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να έχουν ικανή επιστημονική κατάρτιση, ενασχόληση και εμπειρία σε θέ­ ματα περιβάλλοντος. 4. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. μπο­ ρούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτε­ λεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του πα­ ρόντος και να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, κα­ θώς και στη συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Ε.Π.. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλ­ λης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσ­ σεται σχετική έκθεση ελέγχου η οποία επιδίδεται στον πα­ ραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, ο Επιθεωρητής Περι­ βάλλοντος συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Αντίγραφο της ίδιας πράξης διαβι­ βάζεται επίσης και στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειο­ δικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις. 5. Σε περίπτωση που με την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή άλλη παράβαση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως εκά­ στοτε ισχύει, η Ε.Υ.Ε.Π. εισηγείται την επιβολή προστί­ μου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ως εξής: α. στον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο ανέρχεται έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, β. στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον το πρό­ στιμο κυμαίνεται από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχ­ μές, γ. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων, εφόσον το πρόστιμο υπερβαίνει τα πενή­ ντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά. 6. Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο­ σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 7. Για πρόστιμα ύψους άνω των 5.000.000 δραχμών, η προσφυγή κατά της πράξης επιβολής των προστίμων ασκείται ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 8. α. Η Ε.Υ.Ε.Π. συγκροτείται σε τομείς που έχουν έδρα στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας. β. Της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής προΊσταται Γενι­ κός Επιθεωρητής, μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα με πενταετή θητεία. γ. Των τομέων της Ε.Υ.Ε.Π. προΊστανται Τομεάρχες Επι­ θεωρητές, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ερ­ γασίας ιδιωτικού δικαίου, με πενταετή θητεία, υπό την εποπτεία και τις εντολές του Γενικού Επιθεωρητή. 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται: α. η διοικητική και οργανωτική δομή της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής, η έδρα, τα διοικητικά όρια ευθύνης κάθε τομέα και η κατά τόπο αρμοδιότητά τους και β. οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής, κατά κατηγορία και ειδι­ κότητα. 10. α. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. γίνεται κατά τη διαδικασία του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγο­ ρίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαι­ τούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη της θέσε­ ως. Για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιω­ τικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, και το οποίο συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία (3) έτη, επιφυ­ λασσομένων των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό. Το προσωπι­ κό που αποσπάται στην Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, κα­ θώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανι­ κής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένω­ σης για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί με, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω­ ροταξίας και Δημόσιων Έργων, να αναθέτει με διαπραγ­ μάτευση σε ιδιώτες το έργο τεχνικού ή νομικού συμβού­ λου. β. Το προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνει ειδική πρόσθε­ τη αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ­ γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύει σήμερα. γ. Για τη νομική υποστήριξη του έργου της Ε.Υ.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να προσλαμβάνονται δικηγό­ ροι, ανάλογων προσόντων και εμπειρίας προς το αντικεί­ μενο της Ε.Υ.Ε.Π., με σχέση εμμίσθου εντολής. 11. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Σώ­ μα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'), καταργείται και οι προβλεπόμε­ νες αρμοδιότητές του ασκούνται από την Ειδική Υπηρε­ σία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του παρόντος άρθρου. Β.1. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α'), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: "4. α. Ειδικά, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Αττι­ κής, είτε δημοσίων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλ­ λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χαρακτηρίζο­ νται ως έργα εθνικής σημασίας, με την απόφαση έγκρι­ σης περιβαλλοντικών όρων καθορίζονται επίσης και οι λοιποί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις που προκύ­ πτουν από την ισχύουσα λατομική νομοθεσία (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρ­ θρο 8 του Ν. 2115/1993 και εκάστοτε ισχύει). Οι ανωτέρω όροι τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: ι. είτε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς, ιι. είτε του έργου εθνικής σημασίας, αυτού καθ' εαυτού, και εξειδικεύονται στις τεχνικές τους λεπτομέρειες με την έγκριση από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλ­ λοντος, πριν από την πραγματοποίηση της εξόρυξης Ει­ δικής Περιβαλλοντικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περι­ βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζο­ νται προδιαγραφές για τη σύνταξη της παραπάνω ειδικής μελέτης και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. β. Η ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση: ι. άδειας εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτηθεί προηγουμένως το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί του χώρου εξόρυξης, ιι. έγκρισης επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις υπό την προϋπόθεση ότι την απόφαση έγκρισης περιβαλλο­ ντικών όρων συνυπογράφει ο Υπουργός Γεωργίας. γ. Προκειμένου για δημόσιους χώρους εξόρυξης, η εκ­ μίσθωσή τους γίνεται απευθείας, στον ανάδοχο του έρ­ γου, σύμφωνα με τους όρους, μέτρα, περιορισμούς και κατευθύνσεις που τίθενται στην απόφαση έγκρισης περι­ βαλλοντικών όρων, είτε του έργου αυτού καθ' εαυτού εί­ τε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς. Για τα ανωτέρω λατομεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993. δ. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρ­ μόζονται και για την εκμετάλλευση των χώρων εξόρυξης, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την επε­ ξεργασία των εξορυσσόμενων προϊόντων ή και την παρα­ γωγή έτοιμου σκυροδέματος ή και ασφαλτομίγματος. ε. Στη περίπτωση των λατομείων της παρούσας παρα­ γράφου απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών, πέραν αυτών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμέ­ νου έργου. στ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρ­ μόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Ν. Αττικής." 2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993, προστίθενται εδάφια ως εξής: "Κατ' εξαίρεση, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλι­ κών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Ατ­ τικής είτε δημόσιων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χω­ ροταξίας και Δημόσιων Έργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρ­ θρου 10 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρ­ θρο 10 του Ν. 2115/1993. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Ν. Αττικής."

Άρθρο 10Ρύθμιση θεμάτων χώρων στάθμευσης και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') προστίθενται τα εξής: "Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ρυθμίσεις προωθού­ νται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αφορούν κοινόχρη­ στους ή κοινωφελείς χώρους που δεν ανήκουν σε οργανι­ σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας, είναι δυνατή η προώθηση έκδοσης του σχετικού προε­ δρικού διατάγματος χωρίς την προαναφερθείσα γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που πε­ ριέρχεται στον οικείο Ο.Τ.Α. ο σχετικός φάκελος."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το υπάρχον εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 αριθμείται ως περίπτωση α' και προστί­ θενται μετά από αυτήν περιπτώσεις β' έως και δ', που έχουν ειδικότερα ως εξής: "β. Ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των διοικη­ τικών ορίων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσα­ λονίκης τα προαναφερόμενα ειδικά έργα και οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι λοιπές χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μελετώνται και να κατασκευάζονται και από Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, εφόσον εκτελούνται κάτω από κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που ανήκουν σε αυτούς κατά πλήρη κυριότητα. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Κτιριακών Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, μπορεί κατά περίπτωση να ανατίθεται σε Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας η μελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, που εκτελούνται σε χώρους που δεν τους ανήκουν κατά κυριότητα, μετά από συναίνεση του κυρίου του χώρου, και να ρυθμίζονται ειδικότερα και θέματα ασκήσεως καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύ­ νουσας Υπηρεσίας των έργων. Η ρύθμιση του προηγού­ μενου εδαφίου εφαρμόζεται και για συγκεκριμένα ειδικά έργα που εκτελούνται σε χώρους που εμπίπτουν στα διοι­ κητικά όρια των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσα­ λονίκης. δ. Στις παραπάνω περιπτώσεις β' και γ', η κίνηση της δια­ δικασίας καθορισμού των χώρων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων και η εκπόνηση όλων των υποστηρικτι­ κών μελετών γίνεται με πρωτοβουλία και μέριμνα του εν­ διαφερόμενου Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι προηγου­ μένως έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 προστίθενται τα εξής: "Ειδικά στις περιπτώσεις που η μελέτη και κατασκευή των ανωτέρω έργων γίνεται από Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι η προηγούμενη προέγκριση του χώρου στάθ­ μευσης (άδεια ίδρυσης σταθμού), η οποία χορηγείται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 312/1994 (ΦΕΚ 165 Α'). Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι οι­ κοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρ­ μόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αυτή αντι­ καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2819/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις επενδύ­ σεις των δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων της περιπτώσεως μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις οποίες πραγματοποιούν, είτε με δικούς τους πόρους είτε μέσω συμβάσεων προσωρινής παραχώρησης της χρή­ σης των οικοπέδων τους και εκμετάλλευσης του σταθμού αυτοκινήτων, που έχουν ήδη υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν. 2831/2000, προ­ στίθενται τα εξής: "Για την ανέγερση κτιρίων με αμιγή χρήση στάθμευσης σε περιοχές στις οποίες, από ειδικούς πολεοδομικούς κα­ νονισμούς, εκτός του μέγιστου ύψους των κτιρίων, καθο­ ρίζεται αριθμητικά και ο αριθμός ορόφων, δεν ισχύει ο πε­ ριορισμός των ορόφων, αλλά μόνον ο περιορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμο­ τομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς Ι. Τσιμισκή, Δαγκλή και Ν. Γερμανού και το οποίο απεικονίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στο τοπο­ γραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυν­ ση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιο­ ρισμοί δόμησης: α. Ελάχιστες αποστάσεις υπέργειων κτιρίων από το υπάρχον διατηρητέο κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ.: 50 μ., με εξαίρε­ ση τις αναγκαίες κατασκευές για υπαίθριες αθλοπαιδιές (αντισφαίριση, μίνι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα κ.λπ.) και τις εισόδους των υπόγειων χώρων στάθμευσης. β. Μέγιστο ύψος κτιρίων: 18.00 μ.. γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 51%. δ. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,15. ε. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευ­ σης αυτοκινήτων καθ' όλη την έκταση του οικοπέδου, χω­ ρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραγρά­ φους 2 και 3 του άρθρου 3 του από 3.8.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749 Δ') και στην παράγραφο 1 του άρ­ θρου 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπ' αρ. 3046/304/ 30.1.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ΦΕΚ 59 Δ'/ 3.2.1989). στ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενι­ κού Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 1577/1985), όπως τρο­ ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Στην υπ' αρ. 29 Π.Κ/25129/1585/4.7.1996 απόφα­ ση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης "Έγκριση διαγράμματος εφαρμογής και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμη­ σης του χώρου ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσ­ σαλονίκης" (ΦΕΚ 772 Δ'/ 22.7.1996), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: ­ Καταργούνται οι θέσεις των δύο κτιρίων που είχαν ορι­ σθεί στο χώρο ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσ­ σαλονίκης, στην περιοχή Ποσειδωνίου και επιβάλλονται προκήπια. ­ Καθορίζεται υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινή­ των. β. Το διάγραμμα εφαρμογής σε κλίμακα 1:500, που συ­ νοδεύει την παραπάνω απόφαση, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσα­ λονίκης και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθ­ μίσεις και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημο­ σιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') προστίθενται τα εξής: "με την επιφύλαξη εφαρμογής της σε περιοχές που κα­ θορίζονται ως Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έχουν εγκριθεί ή εγκρί­ νονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 11 του νόμου αυτού." β. Στο τέλος της περιπτώσεως β' του άρθρου 3 του από 23.9/7.11.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 606 Δ') προστίθενται τα εξής: "Ειδικά, στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης είναι Οικοδο­ μικός Συνεταιρισμός, το παραπάνω εκχωρούμενο στον Ο.Τ.Α. ποσοστό ωφελείας ορίζεται από 20% έως 80%."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Οι περιπτώσεις 3, 4, 6, 7 και 8 της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'), αντικαθίστανται ως εξής: "3. Συνδέσεις Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέ­ ντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Ε.Ο. Σταυρού ­ .αυρίου και με βόρεια παράκαμψη Μαρκόπουλου προς Πόρτο Ράφτη. 4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Ε.Ο. Σταυρού ­ .αυρίου και με .. Βάρης ­ Κορωπίου. 6. Κυκλοφοριακά έργα περί το Ο.Α.Κ.Α. και οδός .αυρί­ ου ­ Αγ. Γεωργίου από Σπ. .ούη έως Καποδιστρίου. 7. .εωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυ­ μπιακό Χωριό, καθώς και σύνδεσή της με οδό Ορφέως. 8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων: ­ Νίκαιας (Άρση Βαρών) ­ Άνω .ιοσίων ­ θέση Τσουκλίδι (Σπίτι Βαρέων Αθλημά­ των) ­ Γηπέδου Ολυμπιακού (Ρέντης)." β. Το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100.000, που συνοδεύει το άρθρο αυτό, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της "Ειδι­ κής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατα­ σκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του .εκανοπεδίου Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Σ.Ε.Α.)" του Υπουργείου Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυ­ τόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ' της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2730/1999 αντικαθί­ σταται ως εξής: "Οι πάσης φύσεως οικοδομικές άδειες για την κατα­ σκευή, προσθήκη, επέκταση, μετασκευή, επισκευή και εκ­ συγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του παρό­ ντος εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν." β. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του Ν. 2730/1999, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000, μετά τη λέξη "νοείται", διαγράφεται η λέξη "και". γ. Τα υπάρχοντα εδάφια του άρθρου 9 του Ν. 2833/2000 αριθμούνται ως παράγραφος 1 και μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής: "2. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α, όπως αυ­ τός απεικονίζεται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρί­ ου του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (ΙΒC ­ ln­ ternatiοnal Brοadcasting Center)."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσε­ ων σε ακίνητο στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθ­ μιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ανέγερση των πιο πάνω αθλητικών εγκαταστά­ σεων καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δό­ μησης: ­ ανώτατο ύψος κτιρίου: 12 μέτρα ­ ανώτατος συντελεστής δόμησης: 1,2 ­ κάλυψη: 30%

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγ. .αμπράκη, Κλεάνθους, ανωνύμου πεζοδρό­ μου και Παπαηλιάκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε­ δίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται πεζόδρομος και καθορίζεται χώρος πρασίνου, καταργείται ο προβλεπό­ μενος χώρος Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Τούμπας και καθορίζεται χώρος πρασίνου, καταργείται τμήμα χώ­ ρου πρασίνου και καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημο­ τικού Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Κέντρου Τού­ μπας με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α, όπως φαίνεται στο διά­ γραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσα­ λονίκης, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δη­ μοσιεύεται με το νόμο αυτόν, στην Εφημερίδα της Κυ­ βερνήσεως. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής: ­ συντελεστής δόμησης: 1,7 υπολογιζόμενος στην επι­ φάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος, ­ ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμμα­ τος, ­ μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 10 μέτρα. β. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κλεάνθους, ανωνύμου πεζοδρόμου, Διδασκάλου Αδαμίδου και ανωνύμου πεζοδρόμου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με στοιχεία Ι Κ . Μ Ι, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθ­ μιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής: ­ συντελεστής δόμησης: 2 υπολογιζόμενος στην επιφά­ νεια του καθοριζόμενου περιγράμματος, ­ ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμμα­ τος, ­ μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα. Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διά­ ταξη των παρακάτω δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσε­ ων και κτιρίων: i) Χώρος ανοικτού κολυμβητηρίου ­ προπονητηρίου με στοιχεία Ν Σ Ο Π Ν, όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα. ii) Γραφεία ­ χώροι υποστήριξης αθλητικών εγκαταστά­ σεων με στοιχεία Ο Π Σ Τ Ο, όπως φαίνεται στο ίδιο διά­ γραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης: ­ συντελεστής δόμησης: 1, ­ ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμμα­ τος, ­ μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 4,5 μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθορίζονται οι ακόλουθες θέσεις κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά ανα­ φέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται σε δύο διαγράμ­ ματα υπό κλίμακα 1:20.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε.Κ. του Υπουργείου Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Α. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Αθήνας: 1. Νοσοκομείο Αρεταίειο (Αθήνα, Βασ. Σοφίας ) 2. Μιχαλακοπούλου ­ Διοχάρους (Αθήνα, Χίλτον) 3. Πλατεία Μεσολογγίου (Αθήνα, Παγκράτι) 4. Πλατεία Α' Νεκροταφείου (Οδός Αναπαύσεως) 5. Πλατεία Κουντουριώτη (Θησέως ­ Καλλιρρόης, Κουκάκι) 6. Πάρκο Αργεντινής Δημοκρατίας (Αθήνα, Παναθή­ ναια) 7. Πλατεία Έλενας Βενιζέλου (Αθήνα) 8. Πεδίο Άρεως ­ Βαλτινών (Αθήνα, Γκύζη) 9. Οδός Βελβενδούς (Αθήνα, Κυψέλη) 10. Πλατεία Ωρολογίου ­ Πλατεία Θεμιστοκλέους (Πειραιάς) 11. Φίλωνος ­ Καραολή Δημητρίου (Πειραιάς) 12. Πλατεία Κανάρη (Πειραιάς) 13. Πλατεία Τερψιθέας (Πειραιάς)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Πλατεία Αλεξάνδρας (Πειραιάς)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Πλατεία Καλαβρύτων (Πειραιάς)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οδός Επιδαύρου (Πειραιάς)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Γυμναστική Ακαδημία (Δάφνη)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Πλατεία Ελευθερίας (Δάφνη)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Ηλιούπολη)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Πλατεία Κύπρου (Καλλιθέα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Οδός Δημητρακοπούλου (Καλλιθέα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Π. Τσαλδάρη, Γραμμές Τραίνου (Καλλιθέα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Πλατεία Δημοκρατίας (Περιστέρι )

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Κουντουριώτη ­ Ωρωπού ­ Ψαρρών (Περιστέρι)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Κουντουριώτη­ Τεπελενίου ­ Αγίας Παρασκευής (Πε­ ριστέρι)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Νοσοκομείο Δ. Αττικής (Χαϊδάρι)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Πλατεία Φαναριωτών (Νίκαια)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Πλατεία Παγκοσμίου Ειρήνης (Κορυδαλλός)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Κορυδαλλός)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Πλατεία Αγ. Παρασκευής (Αγ. Παρασκευή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Οδός Δ. Βασιλείου (Νέο Ψυχικό)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Πλατεία Αγ. Νικολάου, Κέντρο Χαλανδρίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Πλατεία Πλατάνου (Κηφισιά)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Αθηνών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Νοσοκομείο Σωτηρία Β. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης: 1. Πάρκο "Κρήτης" (Δήμος Θεσσαλονίκης ) 2. Γρηγ. .αμπράκη ­ Κλεάνθους­ Παπαηλιάκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) 3. Πλατεία Αριστοτέλους (Δήμος Θεσσαλονίκης) 4. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Θεσσαλονίκης ) 5. Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο (Δήμος Θεσσαλονί­ κης) 6. Μεγάλου Αλεξάνδρου ­ Κακαβού ­ Αθ. Σουλιώτη ­ 28ης Οκτωβρίου (Δήμος Θεσσαλονίκης) 7. .αγκαδά ­ Αγ. Πάντων (Δήμος Θεσσαλονίκης) 8. Ε. Αλεξίου ­ Βότση (Δήμος Μενεμένης) 9. Οικόπεδο Φιλίππου (Δήμος Αμπελοκήπων) 10. Πλατεία Δημοκρατίας (Δήμος Αμπελοκήπων) 11. Πάρκο Τερψιθέας (Δήμος Σταυρούπολης) 12. Πάρκο Δημαρχείου (Δήμος Πολίχνης) 13. Ίμβρου ­ Σεφέρη (Δήμος Νεάπολης) 14. Ιασωνίδου και Βενιζέλου (Δήμος Νεάπολης) 15. Σαράφη ­ Μιχαήλ­ Ούλωφ Πάλμε (Δήμος Συκεών) 16. Ρ. Φεραίου ­ Κορυτσάς ­ Ναυπάκτου (Δήμος Συκεών) 17. Αθ. Διάκου ­ Πόντου (Δήμος Συκεών) 18. .αμπράκη ­ .ουντέμη ­ Γουναρίδη (Δήμος Συκεών) 19. Παπαναστασίου ­ Παρασκευά ­ Βελδεμίρη (Δήμος Συκεών) 20. Ελπίδας και Ακρίτα (Δήμος Συκεών) 21. Κέντρο Τριανδρίας (Δήμος Τριανδρίας) 22. Αύλειος χώρος Δημαρχείου ­ Πλατεία (Δήμος Καλαμαριάς) 23. Μουρούζηδων ­ Σαμαρά (Δήμος Καλαμαριάς) 24. Παλιό Δημοτικό Σχολείο (Δήμος Πανοράματος) 25. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Κορδελιού) 26. 26ης Οκτωβρίου ­ Ομήρου ­ Αθηνάς (Δήμος Θερμαϊκού) 27. Κιλελέρ ­ Κανάρη ­ 25ης Μαρτίου (Δήμος Θερμαϊκού) Γ.1. .αγκαδά ­ Αγ. Δημητρίου 2. Περιοχή Στρεμπενιώτη κάτω από χώρο κερκίδων Δη­ μοτικού Γηπέδου) 3. Άγιος Ελευθέριος (Δήμου Σταυρούπολης) 4. Δημοτικά σχολεία επί της οδού Δαβάκη (Δήμος Σταυρούπολης) 5. Πλατεία Ελευθερίας ­ Άνω Ηλιούπολη (Δήμος Σταυ­ ρούπολης) 6. Ο.Τ. μεταξύ Δελμούζου­Χριστοπούλου­Φιλίππου και Αγίας Σοφίας (Δήμος Θεσσαλονίκης) Οι θέσεις αυτές απεικονίζονται σε πέντε (5) διαγράμμα­ τα κλίμακας 1:500 και ένα (1) διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθ­ μιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων δεν απαιτείται η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, αναφέρεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρού­ σας παραγράφου, νοείται αντίστοιχα ο καθορισμός θέσεων της προηγούμενης περιπτώσεως. 14. Στην έκταση Α Β Δ Ζ Η Θ Ι Κ . Α, επιφάνειας 8.033 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Άγιοι Ταξιάρχες­Παρακράτημα", διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Καλυβίων, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 που έχει θεω­ ρηθεί από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπε­ ται η ανέγερση κτιρίου πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρο Υγείας), με τους ακόλουθους όρους δόμησης: α. Συντελεστής δόμησης: 0,4 β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30% γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11.00 μ. (συμπεριλαμβανομένης τυχόν στέγης) 15.α. Τροποποιείται το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς στα Ο.Τ. 1 και 2 και τη μεταξύ αυτών Ανώνυμη οδό, δημιουργώντας νέο Οικοδομικό Τετράγω­ νο Α Β Γ Δ Α με α.α.1.α. που περιβάλλεται από δρόμο πλά­ τους 6μ. σε συνέχεια της Ανωνύμου οδού ανάμεσα στα Ο.Τ. 1 και 2, όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντί­ τυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Ο χώρος του ανωτέρω Ο.Τ. 1α χαρακτηρίζεται ως "Χώρος για ανέγερση Κολυμβητηρίου". γ. Οι όροι δόμησης στο Ο.Τ. 1α, τα όρια του οποίου συ­ μπίπτουν με τον χαρακτηριζόμενο ως ανωτέρω χώρο για την ανέγερση Κολυμβητηρίου, καθορίζονται ως εξής: ­ Αρτιότητα γηπέδου: 4.000 μέτρα. ­ Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μέτρα. ­ Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,8. ­ Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη γηπέδου: 70%. ­ Θέση κτιρίων: Τα κτίσματα και οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου τοποθετούνται, μετά από σύμφωνη γνώ­ μη της αρμόδιας ΕΠΑΕ, ελεύθερα μέσα στον ως άνω χα­ ρακτηρισμένο χώρο Α Β Γ Δ Α του Ο.Τ. 1α και σε ελάχιστη απόσταση πέντε μέτρων από τα όριά του στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΔΑ προς τις οποίες ορίζεται προκήπιο αντίστοιχου πλάτους. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι του Ν. 1577/15.12.1985.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11Θέματα απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών ΑγώνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παρα­ γράφου 16 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2741/1999, μετά τη φράση "ή του Ελληνικού Δημοσίου" προστίθεται η φράση "ή των οργανισμών τοπικής αυτοδι­ οίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: "Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν υπέρ του Δημοσίου ή επιχειρήσεων ή ορ­ γανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικών προ­ σώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον τα ακίνητα έχουν χρη­ σιμοποιηθεί για το σκοπό που επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να χρησιμοποι­ ηθούν ελεύθερα για τις ανάγκες της τέλεσης των Ολυ­ μπιακών Αγώνων του 2004."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: "Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά το άρθρο 6 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή των έργων και εγκαταστά­ σεων που απαιτούνται για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο ορισμός της δικάσιμης και η κλήτευ­ ση των δικαιούχων αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφόσον υπερ­ βαίνουν οι εικαζόμενοι δικαιούχοι τους διακόσιους (200), γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο (2) ημερήσιων εφημερίδων του οικείου νομού και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, δε­ καπέντε (15) ημέρες πριν τη δικάσιμη. Οι δημοσιεύσεις και η τοιχοκόλληση περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη δικάσιμη και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων κατά τα υπάρχοντα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα ή τα στοιχεία της κτηματογράφησης (εάν έχει συνταχθεί). Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με την απόφαση αναγνώρι­ σης των δικαιούχων." β. Στο τέλος του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2730/1999 προ­ στίθεται περίπτωση γ' με το εξής περιεχόμενο: "γ. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων του "Πατήματος Δήμογλη" Δήμου Αχαρνών Αττικής, το Δικα­ στήριο συνεκτιμά κατά την ελεύθερη κρίση του και δικα­ στικές αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό καθεστώς του."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/ 1999 μετά τις λέξεις "για την εκτέλεση ή επίσπευση έργου" προ­ στίθενται οι λέξεις "ή τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος". β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Σε περίπτωση άρνησης των προσώπων του προηγού­ μενου εδαφίου να παραχωρήσουν προσωρινά, χωρίς αποζημίωση, ακίνητά τους για την εκτέλεση έργου ή εγκα­ τάστασης ή για την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος, για την απόκτηση της κατοχής των ακινήτων από την Οργα­ νωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. ή το φορέα εκτέλεσης του έργου, εφαρμόζεται η διαδικα­ σία της επόμενης παραγράφου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην αρχή του άρθρου 13 του Ν. 2730/1999 προστί­ θενται νέες παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, ενώ το υπάρχον εδάφιο αριθμείται ως παράγραφος 6, ως εξής: "1. Επιτρέπεται η μεταβολή του προσώπου του υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα­ σκευή Ολυμπιακού έργου, με κοινή απόφαση των Υπουρ­ γών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροτα­ ξίας και Δημόσιων Έργων και των Υπουργών που επο­ πτεύουν τα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σημειούται αρχικά και μεταγράφεται μετά τη συντέλεση στα οικεία βιβλία μεταγραφών. 2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα του Ολυμπιακού έρ­ γου, πριν από τον προσδιορισμό ή την παρακατάθεση της δικαστικά προσδιορισμένης αποζημίωσης των απαλλο­ τριούμενων ακινήτων, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης γίνεται με δαπάνη του νέου φορέα και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι συντελέσθηκε υπέρ αυτού. 3. Ακίνητα για τα οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλ­ λοτρίωση υπέρ φορέα Ολυμπιακού έργου, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίω­ σης, μεταβιβάζονται ατελώς στο νέο φορέα, με την από­ φαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο νέος φορέας υποχρεούται στην επιστροφή προς τον αρχικό φορέα της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή παρακατα­ τέθηκε από τον αρχικό φορέα για τη συντέλεση της απαλ­ λοτρίωσης. 4. Ειδικώς, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για το χώρο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Με­ σογαίας Αττικής, που κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), δυνάμει της 101073/1094/0010/ 7.2.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτι­ σμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 64 Δ'/9.2.2000), θεωρείται εγκύρως συντελεσθείσα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την εκ μέρους του καταβολή της αποζημίωσης που καθορίστηκε με την 1214/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικεί­ ου Αθηνών, και για τις εκτάσεις που αφορά η καταβολή αυτή. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 5. Ο νέος φορέας στις παραπάνω περιπτώσεις υπεισέρ­ χεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αναγκαστι­ κής απαλλοτρίωσης, δικαιούμενος να παρεμβαίνει κυ­ ρίως σε κάθε στάδιο δίκης που διεξάγεται για τη συγκε­ κριμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς έγγραφη προδικασία, με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η μεταβίβαση με ελεύθερες συμβάσεις ακινήτων, αμέσως ή εμμέσως προοριζομένων για την εκτέλεση έρ­ γων και εγκαταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυ­ μπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τους φορείς εκτέλε­ σης αυτών, απαλλάσσεται κάθε φόρου ή τέλους ή εισφο­ ράς για τη μεταβίβαση, η αμοιβή δε των συμβολαιογρά­ φων και των δικηγόρων περιορίζεται στο μισό των ελάχιστων νόμιμων προβλεπόμενων ορίων." 6. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 13 του Ν. 2730/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τα έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου, για τα έργα διαμόρφωσης του Παν­ θεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου (Δήμου Νέας Ιωνίας) του Νομού Μαγνησίας και για τα έργα διάνοιξης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων του Σταδίου Παναχαϊκής Πατρών και ανάπλασης των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο σχέ­ διο πόλης κοινόχρηστων χώρων που απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό κλίμακα 1: 25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έρ­ γων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυ­ τόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α') προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως εξής: "ε) οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα απαλ­ λοτριώσεων για τα έργα που εξυπηρετούν τη τέλεση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004 και οι σε αυτές παραπέμπουσες διατάξεις".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 μετά τη φράση "ή επιχειρήσεων ή οργα­ νισμών του δημόσιου τομέα" προστίθεται η φράση "ή Ανω­ νύμων Εταιρειών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ­ γού μεταβιβάζονται στον ΟΣΕ κατά χρήση οι εκτάσεις, στις οποίες θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει ο Προ­ αστιακός Σιδηρόδρομος στη διαδρομή Ελευσίνα ­ ΣΚΑ­ Αεροδρόμιο Σπάτων.

Άρθρο 12Θέματα ανακλήσεων παραχωρήσεων και μισθωτικών συμβάσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης των Ολυμπιακών έργων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 αντι­ καθίσταται ως εξής: "2.α. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, οι κα­ τέχοντες τα ακίνητα με οποιαδήποτε έννομη σχέση υπο­ χρεούνται στην παράδοση της κατοχής τους στην Οργα­ νωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. ή στους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, εντός προθεσμίας τασσομένης εγγράφως από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, όχι μικρότερης των δύο (2) μηνών, που μπορεί να παραταθεί κατά την κρί­ ση τους, μια μόνο φορά κατά ένα (1) μήνα. β. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθή­ να 2004 Α.Ε. ή οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης των έργων παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα ακίνητα με πρωτό­ κολλο παράδοσης και παραλαβής. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων ή οι τυχόν ανάδοχοι παραχώρησης αυτών υπο­ χρεούνται να παραδώσουν στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τα εκτελούμενα έργα και εγκαταστάσεις, κύριες και βοηθητικές, εγκαίρως για τη διεξαγωγή των δοκιμαστικών και κυρίως αγωνιστικών εκ­ δηλώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πάντοτε δε πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης, από τις οικείες συμ­ βάσεις, πράξεις ή μνημόνια, προθεσμίας."

Άρθρο 13Θέματα διαφημίσεων στο ιστορικό κέντρο της ΑθήναςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'), μετά τις λέξεις "Ολυμπια­ κά αθλήματα" προστίθεται η φράση "και γενικά Ολυμπια­ κές εκδηλώσεις".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 προστίθε­ νται νέες παράγραφοι ως εξής: "8. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρ­ θρου, επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημίσεων επί των κα­ λυμμάτων των ικριωμάτων σε κτίρια των οποίων οι όψεις ανακαινίζονται, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλα­ σης και ανάδειξης της περιοχής της ίδιας παραγράφου και των στοιχείων της, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ενοποίησης των αρ­ χαιολογικών χώρων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. Το δικαίωμα της ανάρτησης ανήκει στην "Εταιρεία Ενο­ ποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε." και μπορεί να παραχωρείται σε τρίτους. Το αντάλλαγμα που επιτυγ­ χάνεται κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί η "Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε." και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης του προγράμματος αποκατάστασης των όψεων των κτιρίων της περιοχής της παραγράφου 1. Η ανάρτηση διαρκεί όσο και οι εργασίες ανακαίνισης επί των όψεων των κτιρίων και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπο­ ρεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 9. Υπαίθρια διαφήμιση συνιστά, πέραν των γενικώς ορι­ ζομένων κατά τις κείμενες διατάξεις, και η προβολή, με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων στις εσωτερικές επιφά­ νειες των κτιρίων οι οποίες είναι προσιτές στην κοινή θέα. Επιτρέπονται οι επαγγελματικές επιγραφές οι οποίες το­ ποθετούνται στις κύριες εισόδους των κτιρίων ή στις προ­ θήκες και τις θύρες των ισογείων καταστημάτων και γρα­ φείων, εφόσον δηλώνουν την επωνυμία και το αντικείμενο της εντός του κτιρίου ή τμήματος αυτού ασκούμενης δρα­ στηριότητας ή την ιδιότητα των ενοίκων και η δευτερο­ βάθμια Ε.Π.Α.Ε. εγκρίνει τη μορφή τους, τις διαστάσεις, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, το χρωματισμό, τη θέση, τον τρόπο στερέωσής τους και κάθε άλλη σχετι­ κή λεπτομέρεια. Στην περίπτωση που οι επαγγελματικές επιγραφές το­ ποθετούνται σε κτίρια, οικοδομήματα ή στοιχεία του πε­ ριβάλλοντος χώρου αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολι­ τισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μορφή των επιγραφών, οι διαστάσεις τους, το είδος των χρησιμοποι­ ούμενων υλικών, ο χρωματισμός, η θέση, ο τρόπος στε­ ρέωσής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. 10. Προσφυγή παραβάτη ενώπιον των αρμόδιων δικα­ στηρίων κατά πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. 11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο τμήμα της πόλεως των Αθηνών, το οποίο έχει χα­ ρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με τα προεδρικά διατάγμα­ τα της 21.9./13.10.1979 (ΦΕΚ 567 Δ') και της 26.5. /16.6.1989 (ΦΕΚ 411 Δ') και δεν περιλαμβάνεται στην πε­ ριοχή της παραγράφου 1 του παρόντος. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων στο τμήμα αυτό, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση σαράντα (40) ημερών, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Άρθρο 14Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου ΣούτζουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μέχρι το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000 αντι­ καθίσταται, αφ' ης στιγμής ίσχυσε, ως εξής: "1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 1110245/ 11400/Α0010/3.12.1999, με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο "Ίδρυμα Βασίλειος και Ελίζα Γου­ λανδρή" δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους, το δη­ μόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 1740 και το συνεχόμενο προς αυτό τμή­ μα του δημόσιου κτήματος Α.Β.Κ. 2543, συνολικού εμβα­ δού 12.055 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στην πε­ ριφέρεια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη και Βασιλίσσης Σοφίας. Το άνω παραχωρηθέν στο Ίδρυμα τούτο όλον ακίνητο:". β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: "2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται για το πιο πάνω παραχωρη­ θέν ενιαίο ακίνητο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Επιτρέπεται η κατασκευή επεκτάσεων του κτιρια­ κού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) στο χώρο που απεικο­ νίζεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτα­ ξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φω­ τοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής: i) επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστά­ ΦΕΚ 3191 μενο Κτίριο Β και υπέργειων και υπόγειων ορόφων κύριας χρήσης στο σύνολο του οικοδομήσιμου τμήματος του οι­ κοπέδου, συνολικής επιφάνειας έως 7.000 τ.μ., ii) επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων και η ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων με κατάλληλες επεμβάσεις για αντισεισμική προστασία. β. Για την επέκταση και ολοκλήρωση του κτιριακού συ­ γκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης σύμφωνα με την πα­ ραπάνω παράγραφο, καθορίζονται ειδικοί όροι και περιο­ ρισμοί δόμησης, ως εξής: i) Επιτρέπεται η κατασκευή ενισχύσεων των φερόντων στοιχείων εντός ζώνης πλάτους 0,35 μ. εκτός οικοδομικής γραμμής, με σκοπό τη στατική ενίσχυση του φέροντα ορ­ γανισμού των υφιστάμενων κτιρίων για αντισεισμική προ­ στασία του κτιρίου, καθώς και επέμβαση στις όψεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. ii) Επιτρέπεται η κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος τρί­ του ορόφου στο υφιστάμενο Κτίριο Β (επί της οδού Μιχα­ λακοπούλου), επιφάνειας όσης και το υφιστάμενο κτίριο στις εξωτερικές του διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών υποστυλωμάτων και των μελλοντικών ενι­ σχύσεών τους, ύψους επιπλέον 7,50 μ. υπεράνω του δια­ μορφωμένου σήμερα μέγιστου ύψους του δεύτερου ορό­ φου, μετρούμενου στο άνω μέρος του στηθαίου. iii) Στον υπό στοιχεία Α­Β­Γ1­Γ­Δ­Ε­Α οικοδομήσιμο χώ­ ρο Εθνικής Πινακοθήκης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει τον παρόντα νόμο επιτρέπεται η κατα­ σκευή: 1. έως τριών υπόγειων χώρων κύριας χρήσης, ύψους έως 7 μ. εκάστου, οι οποίοι θα λειτουργούν με φυσικό και τεχνητό φωτισμό και αερισμό, με παράλληλη πρόβλεψη για τοποθέτηση χώματος ικανού βάθους για φύτευση χα­ μηλού και υψηλού πρασίνου κατά περιοχές, 2. υπέργειων κατασκευών σε περιορισμένη έκταση για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων υπόγειων, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το απόλυτο υψόμετρο 105 μ.,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

κλιμακοστασίου με ανελκυστήρες για εξυπηρέτηση του Κτιρίου Α, εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 15,00 χ 15,00 μ. και ύψους 6,00 μ. από τη στάθμη του ισογείου του Κτιρίου Α, τοποθετημένου στη δυτική πλευρά του Κτιρίου Α, εντός του περιγράμματος Ζ­ Η­Θ­Ι­Ζ στο διάγραμμα που συνοδεύει το νόμο αυτόν,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

κλιμακοστασίου με ανελκυστήρες για την εξυπηρέτη­ ση του Κτιρίου Β, εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 15,00 χ 16,50 μ. και ύψους όσο το ύψος του Κτιρίου Β, ύστερα από την προσθήκη του τρίτου ορόφου, τοποθετημένου στη βόρεια πλευρά του Κτιρίου Β, εντός του περιγράμματος Κ­.­Μ­Ν­Κ στο διάγραμμα που συνοδεύει το νόμο αυτόν,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ανοικτής κλίμακας διαφυγής για την εξυπηρέτηση του Κτιρίου Β, εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) και ύψους όσο το ύψος του Κτιρίου Β, ύστερα από την προσθήκη του τρίτου ορόφου. γ. Διατάξεις του Π.Δ. της 01/07/1981 (ΦΕΚ 387 Δ'/ 16.7.1981), που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο και δεν είναι αντίθετες με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε άλλη διάταξη, αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο χώρο.

Άρθρο 15Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ζαππείου Μεγάρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των διατάξε­ ων του Π.Δ. 391/1996 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνω­ μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επι­ τροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων" (ΦΕΚ 264 Α'), να ορίσει ως φορέα εκτέλεσης των έργων: α) αποκατάστα­ ση, ανάδειξη και εξοπλισμός του Ζαππείου Μεγάρου, εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και β) υπόγειος χώρος στάθμευσης Ζαππείου Κήπου, το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι και τη διενέργεια των Ολυ­ μπιακών Αγώνων του 2004. Το Υπουργείο Πολιτισμού, ως φορέας εκτελέσεως των έργων αυτών, θα εφαρμόζει όλες τις κείμενες γι' αυτό διατάξεις, μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α') και του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127 Α').

Άρθρο 16Θέματα Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επι­ τρέπεται η παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυ­ μπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε., με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής ­ χρησιμοποίησης επιβατηγών, φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. και το τέλος ταξινόμησης. Εντός έξι (6) μη­ νών από τη λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων τα εν λό­ γω οχήματα πρέπει να επανεξαχθούν ή να αποσταλούν σε άλλα κράτη ­ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να τεθούν σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, με καταβολή των προβλεπόμενων γι' αυτά φορολογικών επιβαρύνσεων που ισχύουν κατά το χρόνο της ανάλωσης. Με κοινή από­ φαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Μετα­ φορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία εφαρ­ μογής της παρούσας παραγράφου και ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες. β. Επιτρέπεται, για τα παραπάνω οχήματα που θα χρη­ σιμοποιηθούν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η προσωρινή έκδοση ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας με τα σήματα των Ολυμπιακών Αγώνων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε., χωρίς να καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας. Οι πινακίδες αυτές θα επιστραφούν, μετά το τέλος των Πα­ ραολυμπιακών Αγώνων, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή μπορούν να πωληθούν ως συλλεκτικά ή ως αναμνηστικά αντικείμενα. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζο­ νται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών πινακίδων κυ­ κλοφορίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμο­ γή της παρούσας παραγράφου. γ. Επιτρέπεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η κυκλο­ φορία των παραπάνω οχημάτων ως πετρελαιοκινήτων, κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον εφαρμό­ ζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που τάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοι­ νωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 3 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως συ­ μπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α'), προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής: "10. Οι αξιώσεις για παράλειψη, άρση της προσβολής ή αποζημίωσης του άρθρου 19 του Ν. 146/1914 "Περί αθε­ μίτου ανταγωνισμού", που αφορούν στην προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρ­ θρου, παραγράφονται μετά διετία, αφότου ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξης και του υποχρέου, σε κά­ θε δε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη συντέλεση της πράξης, οι δε σχετικές αγωγές που αφο­ ρούν την άσκηση αυτοτελώς των παραπάνω αξιώσεων ή και την ένωσή τους με διαφορές από το Ν. 2239/1994 πε­ ρί σημάτων εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι αγωγές εκδικά­ ζονται εντός δύο (2) μηνών, η δε προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου γί­ νεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περι­ πτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός μηνός. Η από­ φαση δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε τρείς (3) μήνες από τη συζήτηση και είναι προσωρινά εκτελεστή, η δε εκτέλεσή της δεν αναστέλλεται. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται σε αξιώσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή τους, η δε απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από της συζητήσεως. Αναβολή της συζήτη­ σης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φο­ ρά σε δικάσιμο εντός δεκαημέρου. 11. Της ειδικής προστασίας των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρθρου απολάβει και το σύμ­ βολο των Παραολυμπιακών Αγώνων, το απόφθεγμα των Παραολυμπιακών Αγώνων "Νους, Σώμα, Πνεύμα" ("Μind, Bοdy, Spirit") και οι όροι: "Παραολυμπιακός, ­η, ­ο", "Πα­ ραολυμπιάδα", "Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004", "Παραο­ λυμπιακοί Αγώνες ­ Αθήνα 2004", "Παραολυμπιακοί Αγώ­ νες 2004", "Παραολυμπιακοί Αγώνες ­ Ελλάδα", και κάθε άλλος συναφής, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, καθώς και τα εμβλήματα, σήματα και οι μασκότ των Πα­ ραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την άσκηση των πά­ σης φύσεως αξιώσεων από την προσβολή των Ολυμπια­ κών αυτών Συμβόλων και Σημάτων, καθώς και για την πα­ ραγραφή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ε' της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2819/2000, αντικαθίσταται ως εξής: "ε. Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου αυ­ τής χρησιμοποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμ­ βολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, ή διάθεση ή εμπορία ή κα­ τοχή για διάθεση ή εμπορία των προϊόντων αυτών, ασχέ­ τως του χρόνου αποκτήσεώς τους, τιμωρείται με φυλάκι­ ση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυ­ τόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπο αρμόδιο Μονο­ μελές Πλημμελειοδικείο. Η διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υπο­ χρεωτικά, διατάσσεται δε η κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων, ασχέτως της καταδίκης ή μη του κατηγορου­ μένου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Μετα­ φορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών μπορεί να επι­ βάλλονται εισφορές υπέρ της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. επί σειράς ανα­ μνηστικών γραμματοσήμων, που εκδίδονται από τα Ε..ΤΑ. με τη συγκατάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. και απεικονίζουν τα Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα του άρθρου 3 του Ν. 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2819/2000, καθώς και να καθορίζεται η διαδικασία από­ δοσής τους στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2730/1999 και κάθε φορά ισχύει, ο αριθμός των δικαστικών λειτουρ­ γών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό εισηγητή αυξά­ νεται από δύο σε πέντε και ο αριθμός των πτυχιούχων υπαλλήλων αυτού αυξάνεται από δύο σε οκτώ κατά ανώ­ τατο όριο, για την επικούρηση του έργου της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρά­ γραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2833/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Κάθε είδους σύμβαση, με την οποία προκαλούνται έξο­ δα ή δαπάνες για την Εταιρεία ποσού μεγαλύτερου των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οι­ κείων κανονισμών (μελετών, υπηρεσιών, έργων ή προμη­ θειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12 του παρόντος. Η Ελεγκτική Επιτρο­ πή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογια­ κών ημερών. Παρερχομένης απράκτου της άνω αποκλει­ στικής προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τη διεξα­ γωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με όλους τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, ιδίως με τα ΚΤΕ. όλης της χώρας και τις εταιρείες τουριστικών λεωφορείων, στην Αττική και τους νομούς, στους οποίους διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις και άλλες δράσεις Ολυμπιακού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 2 του Ν. 2598/1998, όπως ισχύει, προστί­ θεται παράγραφος 23 ως εξής: "23. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. δικαιούται το έτος 2004 να προβαίνει σε τμηματική χορήγηση της ετήσιας άδειας του προσωπικού της, καθώς και σε χορήγηση αυτής μόνο μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Για το προσωπικό της Οργα­ νωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. επιτρέπεται συμφωνία συμψηφισμού των πάσης φύ­ σεως εργασιακών αξιώσεων με το επιπλέον των ελάχι­ στων νόμιμων αποδοχών καταβαλλόμενο ποσό."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού προτείνονται νέα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων για τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων και περιοχών.

Άρθρο 17Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Θέματα Γενικής Γραμματείας ΑθλητισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σα­ ράντα (40) θέσεις και στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσω­ πικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού. Η πρό­ σληψη πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία αξιολό­ γησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτι­ σμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συ­ γκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτρέπεται, επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. της Οργα­ νωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε. υπό την τακτική του σύνθεση, μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, η πρό­ σληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μετα­ πτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοί­ κησης αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε." (Ο.Π.Α.Π.), μπορεί να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι το πέρας των Ολυ­ μπιακών Αγώνων του 2004 για την κάλυψη των υπηρεσια­ κών αναγκών της. Η απόσπαση αυτή γίνεται κατά παρέκ­ κλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει το φορέα υποδοχής του. Η απόσπαση μπορεί να παύει οπο­ τεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μπορεί να συνιστώνται θέσεις ιδιωτικού δι­ καίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ειδικού επιστημονι­ κού προσωπικού, καθώς και διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενά τους νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για την υποστή­ ριξη των αναγκών της Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία αξιο­ λόγησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολι­ τισμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συ­ γκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του άρθρου 46Α του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αυτός ισχύει, εφαρμόζονται και στις αθλη­ τικές ανώνυμες εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στα άρ­ θρα 63 επ. του Ν. 2725/1999. Ειδικός εκκαθαριστής αθλη­ τικής ανώνυμης εταιρείας διορίζεται το αντίστοιχο ιδρυτι­ κό αθλητικό σωματείο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 και 64 του Ν. 2725/1999. Με την κίνηση της διαδικασίας για τη θέση ανώνυμης αθλητι­ κής εταιρείας σε εκκαθάριση, το ιδρυτικό αθλητικό σω­ ματείο αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των αθλητικών ζητημάτων και ιδίως τη συμμετοχή των ομάδων και των αθλητών στις εθνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώ­ σεις. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Το ιδρυτικό αθλητικό σωμα­ τείο αμέσως μετά τη θέση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας σε εκκαθάριση, διαθέτει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι­ σμό το δικαίωμα σύστασης νέας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της συμμετοχής στις αντίστοιχες αθλητικές διοργανώσεις. Ως προς τη διάθεση και του δικαιώματος αυτού ισχύουν αναλόγως οι ρυθμίσεις του άρθρου 46Α του Ν. 1892/1990, όπως αυτός ισχύει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Πολιτισμού ρυθ­ μίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υπολογισμού της τι­ μής εκκίνησης του σχετικού δημόσιου πλειοδοτικού δια­ γωνισμού. Από το πλειστηρίασμα ικανοποιείται ως πρώ­ τος προνομιούχος πιστωτής το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαί­ ωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και στα όργανα διοίκησης της νέας Εταιρείας δεν έχουν όσοι κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 10% στην υπό εκκαθάριση εταιρεία. Ο κατάλογος των προσώπων που αποκλείονται καταρτίζεται με κοινή από­ φαση των ίδιων υπουργών. Η κίνηση της διαδικασίας υπα­ γωγής στο καθεστώς της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει μέχρι τις 31.12.2001. Η κίνηση της διαδικασίας αυτής αρκεί ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντίστοιχων ομάδων σε αθλητικές διοργανώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Διατελέσαντες πρωταθλητές διεθνών διοργανώσε­ ων, επί των οποίων εφαρμόστηκε το άρθρο 52 του Ν.1481/1984, μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της περίπτωσής τους από τα αρμόδια όργανα εντός δύο (2) μηνών από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Δίδεται παράταση 6 μηνών στα Αθλητικά Σωματεία για τον πλήρη εναρμονισμό των καταστατικών τους σύμ­ φωνα με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 135 του Ν. 2725/ 1999.

Άρθρο 18Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμο­ γή όταν πρόκειται για αναγνώριση Αθλητικών Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.)."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "Ειδικότερα, για να χορηγηθεί η Ειδική Αθλητική ανα­ γνώριση σε Σωματείο Α.ΜΕ.Α., πρέπει αυτό να έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α.ΜΕ.Α. την τε­ λευταία διετία και ο συνολικός αριθμός των αθλητών του να μην είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15)."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "4. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (l.P.C.), αναγνωρίζε­ ται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία Εθνι­ κή Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Ο αριθ­ μός των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτε­ ρος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφή­ σαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του Ν. 2725/1999, μετά από τη φράση "από τη δημοσίευση του νόμου αυτού" προ­ στίθεται το εδάφιο ως εξής: "Ειδικά για την κατηγορία Α.ΜΕ.Α. Κωφών που καλύπτει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.l.S.S.), αναγνωρί­ ζεται μία αθλητική Ομοσπονδία Κωφών, με έδρα την Αθήνα που θα πρέπει υποχρεωτικώς να έχει ως μέλη τουλάχιστον πέντε (5) αθλητικά σωματεία κωφών και η οποία εκπροσω­ πεί τη χώρα μας στην C.l.S.S.. Αθλητές Α.ΜΕ.Α. Κωφοί συμ­ μετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις που αναγνωρίζει η Διε­ θνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.l.S.S.)."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "9. Α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ονομασία "Ε..ΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟ.ΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" (Ε.Π.Ε.). Στην ολομέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε. μετέ­ χουν δέκα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητι­ κής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, εκπροσωπώ­ ντας ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών όπως αυτές προ­ βλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (l.P.C.), καθώς και: ­ ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο­ πής (Ε.Ο.Ε.), ­ ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητι­ σμού, ­ τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ­ τέσσερις προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυ­ μπιακής Επιτροπής εκλέγει, μεταξύ των μελών της, επτα­ μελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία υποχρεωτικά εκ­ προσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύ­ πτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (l.P.C.). Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παρα­ ολυμπιακή Επιτροπή. β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό Α.ΜΕ.Α.. γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνερ­ γασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγ­ χρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξα­ σφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών. δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσε­ ων και πρωταθλημάτων Α.ΜΕ.Α., με κάθε πρόσφορο μέσο. ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνι­ κής Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.ΜΕ.Α. και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες ανα­ πηριών. ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων Α.ΜΕ.Α.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των απο­ φάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπι­ κού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.. Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δη­ μόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κα­ θορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπι­ κής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γί­ νεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Β. Η Επιτροπή με την επωνυμία "Ε..ΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟ.Υ­ ΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", που συστήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999, συνεχίζει να ασκεί τα καθή­ κοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Ε..ΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟ.ΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", που ιδρύεται με το εδάφιο Α' της παρ. 4 του παρόντος άρ­ θρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου ασκούνται σε όλη τους την έκτα­ ση από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. "Ε.­ .ΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟ.ΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ". Η ως άνω επι­ τροπή μεριμνά για την απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επι­ τροπή αυτή καταργείται με την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιω­ τικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνική Ολυμπιακή Ακαδη­ μία" ("ΕΘΝ.Ο.Α.") και έδρα στην Αθήνα. Το νομικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Στους σκοπούς της ΕΘΝ.Ο.Α. περιλαμβάνονται ιδίως: α) η διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επι­ κράτεια, β) η καλλιέργεια και η εφαρμογή των παιδαγωγι­ κών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η διάδοση, ιδίως στον κόσμο της νεολαίας, των αρχών του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους και του Fair Play, δ) η συμ­ βολή στην καταπολέμηση των φαινομένων του dοping και της βίας στο χώρο του αθλητισμού, ιδίως μέσα από πρω­ τοβουλίες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των νέ­ ων γενεών, ε) η προώθηση της ιδέας του αθλητισμού ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, στ) η συμβολή στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού εθελοντισμού. β. Όργανο διοίκησης της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΝΟ.Α. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διορίζονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε. με από­ φαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζεται από προ­ σωπικότητες κύρους με προσφορά στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Επτά (7) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι μέλη της Ε.Ο.Ε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εί­ ναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε.. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόμενο σε αντικατά­ σταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προ­ κατόχου του. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την ΕΘΝ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικη­ τικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκ­ προσώπηση της ΕΘΝ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντι­ πρόεδρο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόε­ δρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζε­ ται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητι­ κό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση της ΕΘΝ.Ο.Α.. Μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η αρμο­ διότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής, μορφωτικής και επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΘΝ.Ο.Α., η συνομολόγη­ ση, η υπογραφή και εκτέλεση κάθε σύμβασης απαραίτη­ της για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της ΕΘΝ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότη­ τας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της ΕΘΝ.Ο.Α.. γ. Οι πόροι της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι: Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. ΙΙ. Επιχορήγηση της Ε.Ο.Ε.. ΙΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε­ θνείς οργανισμούς. lV. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και ορ­ γανισμούς. V. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κλη­ ροδοσίες, καταπιστεύματα. Vl. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους. Vll. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Vlll. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. δ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΘΝ.Ο.Α. ενεργείται από τρία μέλη της Ε.Ο.Ε., που ορίζει το Διοικη­ τικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε.. Ο Υπουργός Πολιτισμού πα­ ραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργεί­ ου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα, ενώ η πα­ ράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, που αναριθμείται σε πα­ ράγραφο 2, αντικαθίσταται ως εξής: "2.α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.)" με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Η Δ.Ο.Α. εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ε., τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και επο­ πτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα διοί­ κησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται και στην Αθή­ να ή αλλού, με απόφασή τους. β. Στους σκοπούς της Δ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική θε­ μελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση. γ. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμ­ βούλιο ή άλλως αποκαλούμενο "Εφορεία" και ο πρόε­ δρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι εννεαμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστε­ ρα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνι­ κής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόε­ δρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε.. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Δ.Ο.Α. ή του Υπουργεί­ ου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του προέδρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τε­ τραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία 2001 ­ 2005, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2004. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριά­ σεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκ­ προσώπηση της Δ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόε­ δρο ή σε μέλος του Δ.Σ.. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυό­ μενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβου­ λος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιο­ δήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρό­ ντα νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ο.Α.. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιό­ τητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πο­ λιτικής της Δ.Ο.Α. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπο­ γραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύ­ σταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ.Ο.Α., η αποδο­ χή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγ­ χου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της Δ.Ο.Α.. δ. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι: Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαική Ένωση ή άλλους διε­ θνείς οργανισμούς. ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και ορ­ γανισμούς. lV. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα. V. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους. Vl. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων. Vll. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Vlll. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλί­ ου της Δ.Ο.Α., ορίζεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της Εξελε­ γκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της Εξελε­ γκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Α.. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με κοινή απόφαση των Υπουρ­ γών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτι­ σμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διε­ νεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών. στ. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο.Α. αρχίζει την 1η Ια­ νουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαρια­ σμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας. Η Δ.Ο.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικα­ στικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ου­ σιαστικών προνομίων του Δημοσίου. ζ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτί­ ζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ο.Α.. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικό­ τητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη Δ.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότη­ τα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προ­ σωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά πα­ ραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές απο­ φάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουρ­ γού. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμ­ βούλιο, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι­ καίου ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουρ­ γίας της Δ.Ο.Α.. η. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, η Δ.Ο.Α. υποβάλλει στην ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδη­ λώσεών της για την περίοδο του επόμενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., μετά την έγκριση του προγράμματος της Δ.Ο.Α., παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγμα. Η "Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία", όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.π.ι.δ. που συνιστάται με την παράγρα­ φο 5 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότη­ τες της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Δ.Ο.Α., όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α.Η άδεια τέλεσης αθλητικών συναντήσεων και αγώ­ νων χορηγείται από τον προϊστάμενο του κατά τόπο Γρα­ φείου Φυσικής Αγωγής. β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε.. Εάν πριν ολοκλη­ ρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακό­ πτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε.."

Άρθρο 19Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α') μετά τις λέξεις "Υπουργείο Πολιτισμού" προ­ στίθεται η φράση "και τους εποπτευόμενους από αυτό φο­ ρείς". β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 μετά τις λέξεις "Υπουργείο Πολιτισμού" προστίθεται η φράση "και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1997 "Συμπλήρωση και κατάργηση διατά­ ξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α')" (ΦΕΚ 166 Α'), μετά τη λέξη ανακαινίσεων προστίθεται η φράση "καθώς και των έργων του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/1992".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών των αρχαιο­ λογικών έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 99/1992 "Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων" (ΦΕΚ 46 Α'), μπορεί να προβλέπεται ποσοστό απρόβλεπτων δαπανών μέχρι το διπλάσιο από το εκάστο­ τε ισχύον, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργού Περι­ βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για όσες τεχνικές μελέτες του Υπουργείου Πολιτι­ σμού ανατίθενται σε συνεργαζόμενα γραφεία, το αντικεί­ μενο των οποίων είναι αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης, ως διευθύνουσα υπηρεσία θεωρείται η αρμόδια διεύθυνση και ως προϊ­ στάμενη αρχή ο Γενικός Διευθυντής Αναστηλώσεως Μου­ σείων και Τεχνικών Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί­ ου και εκτός ορίων οικισμών, καθώς και σε γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται η προστατευτική κατασκευή για την προστασία διατηρητέων αρχαίων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης της περιοχής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστε­ ρα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Ει­ δικά ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων: (α) συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού, Προεπι­ λογής, Εισήγησης για Ανάθεση και Παραλαβής, (β) έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης και του συστή­ ματος προσφοράς, (γ) έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή της ανάθεσης, (δ) έγκρισης συμπληρωματικών συμβάσεων, (ε) έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι ο Γενικός Διευθυντής Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού." β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 263/1987 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από τα εξής μέλη: α) τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) τον Γενικό Διευθυντή Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, αναπληρούμενο από Μηχανικό του Υπουργείου Πολιτισμού με Α' βαθμό, γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων Μουσείων, δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσεί­ ων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του κάθε φορά αρμόδιου Τμήματος Μελετών Μουσείων της ίδιας Διεύ­ θυνσης, ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρ­ χαίων Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Αρχαίων Μνημείων, στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυ­ ζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτι­ ρίων και Αναστήλωσης Νεοτέρων Μνημείων, αναπληρού­ μενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεως έργων της ίδιας Διεύθυνσης, η) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυν­ σης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, αναπληρούμενους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντήρησης κτιρίων του Τ.Α.Π.Α., αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών της ίδιας Διεύ­ θυνσης, ι) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά­ δος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικού­ σα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., ια) έναν Τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δη­ μόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτα­ ξίας και Δημόσιων Έργων, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμμα­ τέα Δημόσιων Έργων. Στην πιο πάνω σύνθεση του Τεχνι­ κού Συμβουλίου συμμετέχει και εκπρόσωπος των Εργο­ ληπτικών Οργανώσεων, σε περίπτωση επιλογής συστή­ ματος προσφοράς, που περιλαμβάνει προεπιλογή ή μελέτη και κατασκευή, για την απαιτούμενη χορήγηση της αιτιολογημένης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 263/1987 τροποποιείται ως εξής: "Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτι­ σμού αναπληρούμενος από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ειδική αποζη­ μίωση που καταβάλλεται στο φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Πι­ νακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, του Μου­ σείου Ελληνικής .αϊκής Τέχνης και του Τ.Α.Π.Α. για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου. Η κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται και στο προσωπικό ασφαλείας του Ταμείου Αρχαιολογι­ κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που υπηρετεί στα Μου­ σεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Ο καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέ­ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογι­ κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και της αμοιβής των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. β. Η προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγρά­ φου ισχύει και για τον καθορισμό της αμοιβής του Προέ­ δρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται σε υφιστάμε­ νους ή νέους κλάδους οι κάτωθι νέες οργανικές θέσεις: ΠΕ 2 Αρχαιολόγων: 600 θέσεις ΠΕ 3 Αρχιτεκτόνων: 280 θέσεις ΠΕ 4 Πολιτικών Μηχανικών: 100 θέσεις ΠΕ 6 Τοπογράφων: 80 θέσεις ΠΕ 5 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων: 20 θέσεις ΠΕ 10 Μουσειακών Γλυπτών: 10 θέσεις ΠΕ 7 Καλλιτεχνών Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων: 20 θέσεις ΠΕ 1 Διοικητικού: 200 θέσεις ΠΕ 12 Φυσικών ­ Γεωλόγων ­ Βιολόγων ­ Γεωπόνων: 10 θέσεις ΠΕ 8 Χημικών Μουσείων: 10 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής: 50 θέσεις ΠΕ 11 .αογράφοι ­ Ανθρωπολόγοι: 20 θέσεις ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης: 100 θέσεις ΠΕ Ιστορικών Τέχνης: 20 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων: 10 θέσεις ΤΕ 1 Διοικητικού: 100 θέσεις ΤΕ 3 .ογιστών: 130 θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων: 50 θέσεις ΤΕ Συντηρητών: 450 θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολ.: 20 Θέσεις ΔΕ 22 Φύλαξης ­ Πληροφόρησης: 290 θέσεις ΔΕ 23 Νυκτοφυλάκων: 100 θέσεις ΔΕ 5 Σχεδιαστών: 180 θέσεις ΔΕ 20 Εργατοτεχνιτών: 300 θέσεις ΔΕ Τεχνητών Συντήρησης: 40 θέσεις ΤΕ Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων: 100 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής: 100 θέσεις Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ ορίζεται το 45ο έτος της ηλικίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής: α. Για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή με τη δια­ δικασία των άρθρων 82 και 87 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α') των υπαλλήλων των Κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολόγων, ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ4 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ5 Μηχανο­ λόγων και ΠΕ12 Φυσικών ­ Γεωλόγων ­ Βιολόγων ­ Γεωπό­ νων, ειδικότητας Γεωλόγου ή Βιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, απαιτείται δεκαπενταετής υπηρεσία στον Α' βαθμό ή εξαετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας για μία τριετία. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 30.4.2006. β. Στην πρώτη εφαρμογή του Ν. 2683/1999, από τους υπαλλήλους των ανωτέρω κλάδων κρίνονται για προαγω­ γή στο βαθμό του Διευθυντή, πέραν των υπαγομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρ­ θρου δεύτερου του ανωτέρω νόμου και όσοι κατά την έναρξη ισχύος αυτού είχαν δεκαεννέα (19) χρόνια υπηρε­ σίας, εκ των οποίων τα έξι (6) χρόνια στον Α' βαθμό. Οι υπάλληλοι των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι κρίνονται για προαγωγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή, δύνανται να κριθούν για προαγωγή στον ανωτέρω βαθμό και κατά την κατάρτιση πινάκων προακτέων, σύμ­ φωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγρά­ φου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: "Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτι­ σμού χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο ανήκει στο Υπουρ­ γείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης εργασίας, νομίμως διατεθέν στο Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Εναλίων Αρ­ χαιοτήτων και Παλαιανθρωπολογίας ­ Σπηλαιολογίας του Υπουργείου αυτού. Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβά­ νεται και το ωρομίσθιο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 13 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως αυτός ισχύ­ ει μετά την προσθήκη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, προστίθεται η φράση: "καθώς επίσης και στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μουσειολόγων". β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2433/1996 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Η χορήγηση της κατ' έτος δίμηνης εκπαιδευτικής άδειας στους υπαλλήλους της παραγράφου 2 του άρ­ θρου 10 του Ν.Δ. 1521/1942 (ΦΕΚ 182 Α'), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος, όπως έχει τροποποιη­ θεί και ισχύει, για τη βιβλιογραφική τους ενημέρωση και την επιστημονική επεξεργασία θεμάτων του κλάδου τους, γίνεται με έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί­ ου Πολιτισμού. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία δηλώνεται το αντικείμε­ νο της επιστημονικής τους απασχόλησης κατά το διάστη­ μα αυτό και ο τόπος που αυτή θα πραγματοποιηθεί. Η άδεια αυτή δεν θα χορηγείται εάν η έκθεση των αποτελε­ σμάτων της χορηγηθείσας κατά το προηγούμενο έτος άδειας δεν κριθεί επιστημονικά επαρκής από τριμελή επι­ στημονική επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, που ορίζει ο Γενικός Γραμματέ­ ας του Υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον το αντικείμενο της επιστημονικής τους απασχόλησης απαιτεί εκτός έδρας μετακινήσεις, παρέχεται πλήρης ημερήσια αποζη­ μίωση εκτός έδρας, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης, που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Τ.Α.Π.Α.."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, κα­ ταρτίζεται ειδικό βαθμολόγιο των κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολό­ γων του Υπουργείου Πολιτισμού και καθορίζεται κάθε λε­ πτομέρεια σχετικά με το βαθμολόγιο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320 Α'), όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες "Προϊστορικών­Κλασικών Αρχαιοτήτων" και "Βυζαντινών­Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων". Με από­ φαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του αρ­ μόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, κατατάσσονται οι υπη­ ρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις του κλάδου αυτού σε μία από τις δύο ειδικότητες. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν οι υπάλληλοι κατά το διαγωνισμό προσλήψεώς τους στον κλάδο, οι αρμοδιότη­ τες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει μέχρι της κατατάξεώς τους στην ειδικότητα, οι επιδόσεις, οι εμπειρίες και η ειδίκευσή τους, όπως αυτή προκύπτει από επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.. Ο αριθμός των υπαλ­ λήλων που διορίζονται εφεξής από κάθε ειδικότητα καθο­ ρίζεται με την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου. Αλλαγή ειδικότητας αρ­ χαιολόγου επιτρέπεται μόνο μία φορά και μέχρι και του βαθμού Α' ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και απόφα­ ση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω. β. Στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο­ τήτων της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων του Υπουρ­ γείου Πολιτισμού και στα τμήματα αυτής, στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Εφορεία Σπηλαιολογίας ­ Παλαιοανθρωπολογίας, στο Εθνικό Αρ­ χαιολογικό Μουσείο και τις Συλλογές του, στο Επιγραφι­ κό Μουσείο, καθώς και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα (π.δ.81/2000, ΦΕΚ 66 Α'), οι θέσεις των προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων με ειδικότητα Προϊστορικών­ Κλασικών Αρχαιοτήτων. γ. Στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη­ μείων και τα τμήματά της, στις Εφορείες Βυζαντινών Αρ­ χαιοτήτων, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και τις Συλλογές του, καθώς και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι­ σμού Θεσσαλονίκης και στα τμήματά του α', β' και δ' (Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/50304/26.10.1999, ΦΕΚ 2018 Β') οι θέσεις των προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων με ειδικότητα Βυζαντινών­ Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. δ. Σε όλες τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουρ­ γείου Πολιτισμού, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 88/2000 (ΦΕΚ 73 Α'), προΊστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων, οι προϊστάμενοι προέρχονται και από τις δύο ειδικότητες του κλάδου. ε. Στον Κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων συντάσσεται ενιαίος πίνακας προακτέων, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος και εν συνεχεία πίνακας ΦΕΚ 3199 προακτέων κατά ειδικότητα, στον οποίο οι υπάλληλοι κά­ θε ειδικότητας κατατάσσονται τηρουμένης της σειράς που έχουν στον ενιαίο πίνακα. Για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένου της παραπάνω περίπτωσης δ' της παρού­ σας παραγράφου ισχύει ο ενιαίος πίνακας, ενώ για τις πε­ ριπτώσεις β' και γ' της παρούσας παραγράφου ο πίνακας προακτέων της αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 426/1990 αντικαθίσταται ως εξής: "α. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων στην οποία υπάγο­ νται: α) η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο­ τήτων, β) η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, γ) η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσι­ ευμάτων, δ) η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων, ε) το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, στ) η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και οι Γραμματείς των Τοπι­ κών Συμβουλίων Μνημείων, ζ) οι Περιφερειακές και οι Ει­ δικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι­ σμού στις οποίες προΊσταται αρχαιολόγος. Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων συντονίζει και επο­ τεύει το έργο όλων των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσια­ κών μονάδων με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λει­ τουργία στα θέματα που έχουν σχέση με την αποκάλυψη, φύλαξη και προστασία των αρχαίων, την έκθεση αυτών στα Μουσεία, τη συντήρηση, καταγραφή, μηχανογράφη­ ση, ταξινόμηση, ανάδειξη, μελέτη και δημοσίευσή τους, καθώς και τη διοικητική μέριμνα εφαρμογής των κειμένων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Ο αριθμός των κατ'έτος επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών για τους μόνιμους και με σύμβαση εργα­ σίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολι­ τισμού, που υπηρετούν στις μονάδες της Γενικής Διεύ­ θυνσης Αρχαιοτήτων και στις μονάδες της Γενικής Διεύ­ θυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Τα­ μείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προσω­ ποπαγείς θέσεις στους κλάδους ΔΕ20 Εργατοτεχνιτών και ΔΕ12 τεχνιτών εκμαγείων, προκειμένου να μετατα­ γούν σε αυτές οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση της, κατ' εφαρμογή του Ν. 2738/1999 από 29.12. 2000 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 587 Β'), μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ6 και ΥΕ4 Εργατοτεχνιτών του Υπουργείου Πολιτισμού και ΥΕ5 και ΥΕ6 Εργατοτεχνιτών του Τ.Α.Π.Α.. Για τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων εκδί­ δεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, η δε μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι κατά τα ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουρ­ γείου Πολιτισμού, το οποίο καταργήθηκε με τις διατά­ ξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 επανασυνιστάται με το παρόν και τίθε­ ται σε λειτουργία με απόφαση του Υπουργού Πολιτι­ σμού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δη­ μοσίευση του νόμου αυτού και δημοσιεύεται στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή, η οποία μπορεί να τροποποιείται με όμοια απόφαση, ορί­ ζεται ο σκοπός, η διοίκηση και λειτουργία του παραπάνω Ταμείου, οι πόροι αυτού και η διανομή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ ΔΙΟΙΚ/Β/5596/ 10.2.2000 (ΦΕΚ 150 Β'/16.2.2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού παύει να ισχύει από την έκδοση της παραπάνω απόφα­ σης του Υπουργού Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι­ σμού τηρείται κατάλογος, όπου μπορούν να εγγράφονται εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν, επικουρικά με το μό­ νιμο προσωπικό, καθήκοντα σχετικά με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα κα­ θήκοντα των εθελοντών και ρυθμίζονται οι σχετικές λε­ πτομέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, μπορεί να προ­ βλεφθεί η μεταφορά υπηρεσιακών μονάδων και κάθε εί­ δους προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) στο Υπουργείο Πολιτισμού και να ρυθμισθούν όλα τα σχετικά θέματα και ιδίως αυτά που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπι­ κού που μεταφέρεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επι­ δίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμ­ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α')." β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρ­ θρου 9 του Ν.2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής μπορεί να επιδί­ δεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφω­ να με τις διατάξεις του Ν.2318/1995."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυ­ μία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ.ΟΝΙ­ ΚΗΣ" διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο. Τα πέντε μέλη του συμβουλίου επιλέγονται υποχρεωτικά μεταξύ προσώπων που υποδεικνύει ο σύλλογος "Οι φίλοι της Μουσικής Θεσσαλονίκης", εφόσον αυτός έχει τουλάχι­ στον τριακόσια (300) μέλη και συνεισφέρει στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού τουλάχιστον το 1/10 των δαπανών. Η υπόδειξη γίνεται μέσα σε προθεσμία εί­ κοσι πέντε (25) ημερών που τάσσεται σε σχετικό έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού. Μετά την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας αυτής ο διορισμός όλων των μελών του συμβουλίου γίνεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγρά­ φου αυτής. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, παρα­ τείνεται δε μέχρι διορισμού νέου διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγο­ ντας μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία. Η συμπλήρωση θέσης που κενώνεται γίνεται κατά την ίδια διαδικασία και για το υπό­ λοιπο της θητείας του συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ­ μάτων και Πολιτισμού, καθορίζεται η νομική μορφή της Σχολής Μαρμαρογλυπτικής "Γιαννούλης Χαλεπάς" που φέρει την επωνυμία "Προπαρασκευαστικό και Επαγγελ­ ματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου", που λει­ τουργεί στην Πάνορμο της νήσου Τήνου και ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, τα κριτήρια και τη δια­ δικασία εισόδου των σπουδαστών, την πρακτική εξάσκη­ ση των σπουδαστών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Το Μουσείο Κινηματογράφου, το Μουσείο Φωτο­ γραφίας και η Όπερα Δωματίου, που λειτουργούν ως αυ­ τοτελή τμήματα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαί­ ου με την επωνυμία "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα­ λονίκης", "Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης" και "Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος" αντίστοιχα, μπορούν να έχουν αυτοτελείς προϋπολογι­ σμούς και να λαμβάνουν απευθείας επιχορηγήσεις από κάθε είδους φορείς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λε­ πτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Το .αογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδο­ νίας ­ Θράκης (ν.π.δ.δ.) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπου κατά τις κοινές διατάξεις αναφέρεται ο εποπτεύων ή ο αρμόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού. Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου προτείνονται από τον Υπουρ­ γό Μακεδονίας ­ Θράκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρα­ γράφου 13 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 μετά τη φρά­ ση "από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με σύμβαση έρ­ γου" προστίθεται η φράση "ή εργασίας". β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 η φράση "και του κατά εξουσιοδότησή τους Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α')" αντικαθίσταται με τη φρά­ ση "και του άρθρου 9 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 10 παρ. 1, 2 και 4 του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α')". γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2021/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Καθήκοντα εισηγητή στο Δ.Σ. έχει ο Διευθυντής του Τα­ μείου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α') αντικαθίσταται ο αριθμός "880" με τον αριθ­ μό "1390". Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο: "Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ισχύουν και για το προσωπικό των ανωτέρω έργων, το οποίο μπορεί να προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι­ σμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεώνεται ή να παρατείνεται μέχρι το τέλος του έργου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για το προσωπικό που απασχο­ λείται σε έργα ή δραστηριότητες ή προγράμματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την προετοιμασία των Ολυ­ μπιακών Αγώνων 2004." β. Στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 προστίθενται παρά­ γραφοι 6, 7 και 8 που έχουν ως εξής: "6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρ­ θρου εφαρμόζονται, από τότε που ίσχυσαν, και για το προ­ σωπικό εκπόνησης των μελετών των σχετικών έργων, κα­ θώς και για το προσωπικό που απασχολείται στην προετοι­ μασία και επίβλεψη των έργων τα οποία εκτελούνται, κατ' ανάθεση, από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώ­ νεται μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ισχύουν και για τα έρ­ γα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσε­ ων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, καθώς και για τα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α'). 8. Ως προς τη διαδικασία των αναφερόμενων στις πα­ ραπάνω παραγράφους 6 και 7 του παρόντος προσλήψε­ ων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 99/ 1992."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Οι οργανικές θέσεις εισηγητών ­ δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνονται κατά πέντε (5) και ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

α. Στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') υπάγονται, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνο­ λογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα, που προ­ βλέπονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου. β. Η επιλογή των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της παραπάνω Επιτροπής, γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο­ μίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. γ. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί προ της ισχύος του πα­ ρόντος, με την υπ' αριθμ. 52/5.10.2000 πράξη του Υπουρ­ γικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 221 Α'), για την προμήθεια συστη­ μάτων ραδιοεπικοινωνιών, είναι αρμόδια από συστάσεώς της και για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω των συστημάτων αυτών, κρινομένων και των υπηρεσιών αυτών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας. δ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως προς τις εν λόγω συμβάσεις ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο­ μίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Τα μέλη της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας Ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν στις θέσεις που προβλέπονται για την κατηγορία l μετακινουμένων του άρθρου 4 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτεί­ ται ενδεκαμελής Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέ­ διο που θα συντάξει η Επιτροπή θα υποβληθεί για κύρω­ ση κατά το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτρο­ πή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί­ ου Πολιτισμού ως Πρόεδρο, ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­ τους, μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά­ των, δικηγόρους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και πολιτι­ κούς μηχανικούς. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της μέσα σε ένα εξά­ μηνο από τη συγκρότησή της. Με απόφαση του Υπουρ­ γού Πολιτισμού μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος ολο­ κλήρωσης του έργου της Επιτροπής και να ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία και στη διοικητι­ κή υποστήριξη της Επιτροπής. Για τον ορισμό των δικα­ στικών λειτουργών, μελών της Επιτροπής, τηρείται η προ­ βλεπόμενη από το άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 1756/1988, όπως ισχύει, διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουρ­ γών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζη­ μίωση των μελών της Επιτροπής κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Οι παραπάνω μηχανικοί διατηρούν όλα τα βαθμολογι­ κά, μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματα, και συ­ νεχίζουν εφόσον επιθυμούν, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στον ίδιο κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρ­ μακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Οι επί μέρους εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου έργου, με αυτεπι­ στασία, ανατίθενται: α) είτε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, εφόσον η δα­ πάνη κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχει­ ρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, β) είτε απευθείας από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο, εφόσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται κάθε φορά σύμ­ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου." β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 99/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, το όριο της δα­ πάνης κάθε είδους προμήθειας κατά εκτελούμενο έργο που ανατίθεται με πρόχειρο διαγωνισμό είναι διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχει­ ρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2508/ 1997 (ΦΕΚ 124 Α') επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Στο δεύτερο εδάφιο μετά τη λέξη "αποθηκών" προ­ στίθεται η φράση "εργαστηρίων διασκευής και συντήρη­ σης θεατρικού εξοπλισμού". β. Η υποπερίπτωση α.α. αντικαθίσταται ως εξής: "Συνο­ λική δομημένη επιφάνεια 4.800 τ.μ.". γ. Η υποπερίπτωση β.α. αντικαθίσταται ως εξής: "Συνο­ λική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια του συνόλου των κτιρίων 1.500 τ.μ.". δ. η υποπερίπτωση β.β. αντικαθίσταται ως εξής: "Μέγι­ στο επιτρεπόμενο ύψος επτά μέτρα και πενήντα εκατο­ στά (7.50 μ.)".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού Ειδικός .ο­ γαριασμός μέσω του οποίου δύναται να χρηματοδοτού­ νται προγράμματα και έργα του επιχειρησιακού προ­ γράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση", τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. ή θα εγκριθούν στο μέλλον στα πλαίσια άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων και εκτελούνται ή θα εκτελεστούν από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτι­ κούς φορείς και φυσικά πρόσωπα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικο­ νομικών ορίζονται κάθε φορά τα προγράμματα, τα έργα και οι λοιπές δραστηριότητες, τα οποία χρηματοδοτού­ νται μέσω του ειδικού .ογαριασμού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο σκοπός και οι πόροι του Ειδικού .ο­ γαριασμού, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών, τα όργανα και ο τρόπος ελέγ­ χου της διαχείρισης και των δαπανών, οι διαδικασίες προ­ κήρυξης, υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής των έργων, προγραμ­ μάτων και μελετών που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό .ογαριασμό, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κον­ δυλίων, η πληρωμή των λειτουργικών εξόδων προμήθειας των αναγκαίων υλικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Ειδικού .ογαριασμού.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 44 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') προστί­ θεται 16η παράγραφος που έχει ως εξής: "16. Για το άθλημα του ποδοσφαίρου και κατά παρέκ­ κλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 11 του παρόντος άρθρου, τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία ποδοσφαίρου ρυθμίζονται από τον κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος ψηφίζεται από τη γενική συνέλευση της ελληνι­ κής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του από τη Γ.Γ.Α.. Ο κανονισμός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων δι­ αιτησίας και γενικά των διαιτητών, ιδίως δε οφείλει να προβλέπει ότι: α) Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής Κ.Ε.Δ., η οποία έχει διετή θητεία και συγκεντρώ­ νει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιο­ λόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτη­ τών και των παρατηρητών διαιτησίας των εθνικών πρωτα­ θλημάτων ποδοσφαίρου και του Κυπέλλου Ελλάδας. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθάει και παρακο­ λουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτη­ τής, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.). β) Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές υψηλού κύρους που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και μπορούν να παυθούν μόνο από τη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο. γ) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την Ε.Π.Ο. και την Ο.Δ.Π.Ε. για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας ποδοσφαίρου. δ) Προκειμένου για το εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και για τα περιφερειακά πρωταθλήματα, μπορούν να συ­ γκροτούνται, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό διαιτησίας, τριμελή όργανα διαι­ τησίας με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές της Κ.Ε.Δ.. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι πάντοτε μονομελή ή τρι­ μελή και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους. Το έργο και τις εργασίες των τριμελών τοπικών ορ­ γάνων διαιτησίας παρακολουθεί και υποβοηθάει χωρίς δι­ καίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζε­ ται από τον οικείο σύνδεσμο διαιτητών."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρα­ γράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ισχύς του κανονισμού διαιτησίας αρχίζει από την έγκρισή του με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού κατά το άρθρο 27 του Ν. 2725/1999 μετά την ψήφισή του από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο., διαρκεί δε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004. Τυχόν τροποποίησή του μπορεί να γίνει μόνο από τη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο. και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της συνέλευσης. Η πρώτη θητεία της Κ.Ε.Δ. είναι τριετής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 25 Ιουλίου 2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 119 του Ν. 2725/1999 προστίθενται 8η και 9η παράγραφοι που έχουν ως εξής: "8. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του επαγγελ­ ματικού ποδοσφαίρου είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής δικαιο­ σύνης ως πρόεδρο του οργάνου και δύο (2) νομικούς, δι­ κηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτι­ κής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. του επαγγελματικού συν­ δέσμου. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μαζί με τον αναπλη­ ρωτή του επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 9. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί πενταμελής πρωτοβάθμια πει­ θαρχική επιτροπή που συγκροτείται από έναν (1) πρόε­ δρο πρωτοδικών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής δικαιοσύνης και τρεις (3) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουρ­ γούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδι­ κής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Οι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγονται με ανάλογη εφαρ­ μογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών, ένας (1) πρωτοδίκης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της πειθαρχικής επι­ τροπής δεν μπορούν να μετέχουν σε όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης της Ε.Π.Ο., αθλητικών ενώ­ σεων ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού της Ε.Π.Ο., ενώ δευτερο­ βάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεών της ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 κατά τις ίδιες ανω­ τέρω διατάξεις."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 120 του Ν. 2725/1999 προστίθεται 3η πα­ ράγραφος που έχει ως εξής: "3. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, τα πρωτοβάθμια και δευ­ τεροβάθμια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ενώ και οι πράξεις ή αποφάσεις τους δεν χρειάζονται επικύρωση από το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου ή της Ε.Π.Ο. ούτε μπο­ ρούν να ελεγχθούν, ανασταλούν ή ακυρωθούν για οποι­ ονδήποτε λόγο από τα όργανα αυτά."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 2725/1999 αντικαθί­ σταται ως εξής: "4. Ειδικά για το ποδόσφαιρο συνιστάται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) Επιτροπή Εφέσεων. Αυτή είναι πενταμελής και συγκροτείται από έναν (1) δικα­ στή του Αρείου Πάγου ή πρόεδρο εφετών της πολιτικής δι­ καιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη της πολιτικής δι­ καιοσύνης, έναν (1) δικηγόρο που επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από κατάλογο τεσσάρων (4) ονομάτων που προτεί­ νουν εκ περιτροπής οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πει­ ραιά και Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστι­ κούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύ­ ρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος εφετών, ένας (1) εφέτης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της Επιτροπής Εφέσεων διορίζο­ νται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Για τον ορισμό έχουν εφαρμο­ γή οι διατάξεις της παραγράφου 3. Στα μέλη της Επιτρο­ πής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθο­ ρίζει με απόφασή του το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. και στο άρθρο 124, πλην από την περίπτωση δ'."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 2 του άρθρου 115 του Ν. 2725/1999 η φρά­ ση "Από την αγωνιστική περίοδο 2001­2002" αντικαθίστα­ ται από τη φράση "Από την αγωνιστική περίοδο 2004 ­ 2005".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 2725/1999 η φρά­ ση "Για τις αγωνιστικές περιόδους 1999­2000 και 2000­ 2001" αντικαθίσταται με τη φράση "Για τις αγωνιστικές πε­ ριόδους 2001­2002, 2002­2003 και 2003­2004".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 2725/1999 αντικαθί­ σταται ως εξής: "1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001­2002, 2002­2003 και 2003­2004 σε κάθε Τ.Α.Κ. της Α2 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια τακτική επιχορήγηση τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχ­ μών."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 15 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 αντικα­ θίσταται ως εξής: "15. Τα τμήματα αμειβόμενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύ­ θηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις του Ν. 1958/1991, οφείλουν να μετατραπούν σε Α.Α.Ε. μέσα σε προθεσμία που λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2004 ­ 2005. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο­ σφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αποφασίζει αν τα ανωτέρω πρωταθλήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά με ομάδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστι­ κά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001­2002, 2002­2003 και 2003­2004 στα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως: α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυ­ ρίων (35.000.000) δραχμών, β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών. Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενή­ ντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετά­ σχει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαϊκής διοργά­ νωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετάσχει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκείμενη περίπτωση."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυ­ μία "Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού (Ο.Μ.Α.)", που συ­ νεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2725/ 1999, καταργείται. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρ­ θρου 40 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "ζ) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητι­ σμού αρμόδιο για θέματα μαζικού Αθλητισμού".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 τροποποι­ είται ως εξής: "2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλ­ λιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υπο­ βολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοί­ κησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέ­ λευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιό­ τητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομο­ σπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεω­ ρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρο­ νομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος."

Άρθρο 21ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 1644/1986 αντικαθίσταται ως εξής: "α) Οι κήποι του Θησείου και της Παλαιάς Βουλής". Η βάσει της αντικαθιστάμενης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διάταξης παραχώρηση του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προς το Δήμο Αθηναίων ανακα­ λείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γε­ ωργίας, ο χώρος του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Ηρακλείου, 28ης Οκτωβρίου και Τοσίτσα και το κτήριο του Αρχαιολο­ γικού Μουσείου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο τοπο­ γραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:250 που συντάχθηκε το έτος 1996, αποδίδεται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτι­ σμού για την προστασία και προβολή του πολιτιστικού πε­ ριβάλλοντος και συγκεκριμένα του διατηρητέου μνημείου (ν. 1469/1950) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και των ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιοτήτων που εκτίθενται ή φυλάσσονται σε αυτό. Με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/ 1997, πρωτόκολλο διοικητικής απο­ βολής οιουδήποτε κατέχει ή χρησιμοποιεί το χώρο ή τμήμα τούτου στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή. Τρίτοι που έχουν τυχόν συμβατικά δικαιώματα χρήσης του παρα­ πάνω χώρου μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση από το Δη­ μόσιο ίση με μισθώματα έξι (6) μηνών, η οποία θα βαρύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα καλυφθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (Τ.Α.Π.). Επιτρέπεται η εν υπογείω επέκταση του κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εκτός του υπό τα στοι­ χεία Α­Β­Γ­Δ­Ε­Ζ­Η­Θ­Ι­Κ­.­Μ­Ν­Ξ­Α περιγράμματος του υπάρχοντος κτηρίου του Μουσείου, όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο πινακίδας χάρτου της περιο­ χής κλίμακας 1:1.000. Η εν υπογείω επέκταση ορίζεται με τα στοιχεία Α­Ο­Π­Ρ­Σ­Τ­Ξ­Ν­Μ­.­Κ­Ι­Θ­Η­Ζ­Ε­Δ­Γ­Β­.. 5. Με τις ανωτέρω επεκτάσεις δε θα θιγεί το υφιστάμενο υψηλό πράσινο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώ­ ρου θα γίνει κατά κάποιον τρόπο που να διατηρεί τη φυ­ σιογνωμία και το χαρακτήρα του διατηρητέου κτηρίου και του περιβάλλοντός του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εγκρίνεται η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου του Γυμναστικού Συλλόγου "Ο ΗΡΑΚ.ΗΣ" στην περιοχή "Χορτατζήδες" του δήμου Θεσ­ σαλονίκης, με την προϋπόθεση εκπόνησης συνολικής με­ λέτης για το χώρο με τους παρακάτω όρους και περιορι­ σμούς δόμησης: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%. Συντε­ λεστή δόμησης 0,4. Συντελεστή όγκου 3. Μέγιστο ύψος κτιρίων 12 μέτρα. Επιπλέον ύψος για ειδικά κτίρια ενάμισι μέτρο και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης κυκλο­ φοριακών προσπελάσεων και περιβαλλοντικών επιπτώ­ σεων, όπως ο συγκεκριμένος χώρος του αθλητικού κέ­ ντρου φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και το οποίο αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυ­ βερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περιοχή στη θέση του Ναυτικού Οχυρού στο Δήμο Βριλησσίων χωροθετείται η ανέγερση δημοτικού χώρου στάθμευσης και δημοτικού θερινού κινηματογράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροτα­ ξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Άμυνας και Πολιτι­ σμού οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 η παραπά­ νω περιοχή και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικότερες χρή­ σεις γης και η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσε­ ων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τροποποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Περδίκα, Ομήρου, Παπάφη και ανωνύμου πεζο­ δρόμου όπου το διατηρητέο Βιομηχανικό Συγκρότημα ΥΦΑΝΕΤ και καταργείται χώρος νηπιαγωγείου, χώρος για παιδική χαρά, χώρος δημοτικού σχολείου, χώρος πρασί­ νου, δρόμοι και πεζόδρομοι και καθορίζεται χώρος Κρατι­ κού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και πολιτιστικών δρα­ στηριοτήτων για το τμήμα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚ.ΜΝΞΟΠΡΑ και χώρος εκπαίδευσης για το τμήμα ΗΘΙΚ.ΜΝΞΟΧΦΥΤΣΗ, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυν­ ση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι δόμησης θα εγκριθούν με την υπο­ βολή της αντίστοιχης κτιριακής μελέτης και μετά την οριοθέτηση του ρέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέσα στα εγκεκριμένα σχέδια των πόλεων, όπου πρό­ κειται να διεξαχθούν αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώ­ νων του 2004, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις δια­ τάξεις που καθορίζουν χρήσεις γης ή απαγορεύουν τη συνένωση οικοπέδων ή επέκταση ξενοδοχείων, που υφί­ στανται νόμιμα, σε όμορα άρτια και οικοδομήσιμα οικό­ πεδα. Η άδεια οικοδομής (καθώς και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας) χορηγείται εφόσον: α. το ξενοδοχείο και η επέκτασή του πρόκειται να χρη­ σιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας και έχει συναφθεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του κυρί­ ου του ξενοδοχείου και της Οργανωτικής Επιτροπής Αγώ­ νων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε., β. διατυπώσει σύμφωνη γνώμη το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.). Το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. μπορεί να επιβάλλει όρους και περιορι­ σμούς στη μορφή του κτιρίου, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, και να καθορίζει τον, κατά την κρίση του, αναγκαίο, μετά την έναρξη της λειτουργίας επεκτάσεως, αριθμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων πέραν από το ελάχιστο υποχρεωτικό όριο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συ­ ντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης όπως αυ­ τά ισχύουν σήμερα. ΦΕΚ 3207 ΦΕΚ 321� 321� ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΦΕΚ 3223 322� ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΦΕΚ 3231 323� ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΦΕΚ 3239 � ΦΕΚ 3247 32� 32� 32� 32� 32� ΦΕΚ 3255 � 326� ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) � ΦΕΚ 3263 326� ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 32�� ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ������� ��������������������������������������� ���� ���� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ���� �������������������������������������������

Άρθρο 22Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ