296 Α' 2001

Νόμος 2977/2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη­ νικής ημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα

31 Δεκεμβρίου 2001