245 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4029/2011

Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

22 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245
22 Νοεμβρίου 2011

NΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4029
Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Άρθρο 1Σύσταση, υπαγωγή και αποστολή της Επικουρικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Επικουρική Ακτοφυλακή (εφεξής ΕΠ.ΑΚΤ.), η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ν. 3922/2011, Α΄ 35−εφεξής Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.) και συνδράμει εθελοντικά στην εκτέλεση της αποστολής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιείται ο όρος «Hellenic Auxiliary Coast Guard».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη του έργου των Λιμενικών Αρχών ανά την Επικράτεια, με την εθελούσια συμμετοχή πολιτών, ιδίως στους τομείς της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικότερα, η αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. περιλαμβάνει συνδρομή: α. στην πρόληψη και εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης, β. στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην έρευνα−διάσωση, γ. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δ. στην ασφάλεια πλου και τη θαλάσσια κυκλοφορία των ερασιτεχνικών σκαφών κάθε τύπου, καθώς και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ανωτέρω αποστολή ασκείται εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., οι δε εθελοντές και εθελόντριες δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την επιβολή του νόμου και σε ένοπλες επιχειρήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας των λιμενικών αρχών.

Άρθρο 2Απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή ΑκτοφύλακαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΕΠ.ΑΚΤ. αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές και εθελόντριες ακτοφύλακες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υποψήφιος εθελοντής/εθελόντρια ακτοφύλακας (εφεξής εθελοντής ακτοφύλακας) δύναται να είναι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 60 ετών, ο οποίος υποβάλλει σχετική αίτηση σε λιμενική αρχή της χώρας, γνωρίζει και υποστηρίζει την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. και πληροί τα ακόλουθα προσόντα και υποχρεώσεις: α. Δεν έχει καταδικασθεί και δεν διώκεται για τα αδικήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του Λ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3079/ 2002 (Α΄ 311). β. Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. γ. Έχει σωματική και ψυχική υγεία. δ. Γνωρίζει κολύμβηση. ε. Γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή ακτοφύλακα, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. που εδρεύει στον τόπο υποβολής της αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής Ε.Δ.Ε.Α.), το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., στην οποία εφεξής τηρείται και το «Ειδικό

Άρθρο 47Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ