181 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4080/2012

Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στς Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις.ι

20 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
20 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4080
Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από 1 Μαρτίου 2012, η από 13 Ιουλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή» που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 147 Φύλλο της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη µεταφορά, λόγω ειδικών οικονοµικών συνθηκών, για εύλογο χρονικό διάστηµα του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή, κρίσεων που διενεργούνται τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε έτους για τις Ένοπλες Δυνάµεις και το Λιµενικό Σώµα −Ελληνική Ακτοφυλακή και το µήνα Μάρτιο κάθε έτους για την Ελληνική Αστυνοµία. 3. Ότι λόγω της διενέργειας δύο κοινοβουλευτικών εκλογών Μαΐου και Ιουνίου 2012 δεν κατέστη δυνατή η υποβολή στη Βουλή για κύρωση της από 14.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 56). 4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Τακτικές κρίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων έτους 2012 1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012 των αξιωµατικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. 2. Οι ηµεροµηνίες και προθεσµίες, οι οποίες αναφέρονται στους νόµους 2439/1996 (Α΄ 219) και 3883/2010 (Α΄ 167), καθώς και στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), όπως ισχύουν, και έχουν σχέση µε τη διαδικασία σύγκλησης των αρµοδίων συµβουλίων κρίσεων και προαγωγών και την κύρωση των οικείων πινάκων, µετατίθενται αναλόγως, για τη διενέργεια των κρίσεων της προηγούµενης παραγράφου. 3. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 11 του ν. 2439/1996 και 32 παρ. 1 περίπτ. β του ν. 3883/2010 και µόνο όσον αφορά τις επόµενες ετήσιες τακτικές κρίσεις 2013−2014, όσοι προαχθούν το τρέχον έτος στους βαθµούς του Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων θεωρείται ότι έχουν συµπληρώσει ένα (1) έτος στους βαθµούς αυτούς. 4. Οι αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι κατά το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού και θα προαχθούν το τρέχον έτος, θεωρείται ότι συµπληρώνουν τους προβλεπόµενους στο άρθρο 27 του ν. 3883/2010 σταθερούς χρόνους παραµονής στο βαθµό αυτό κατά (3) τρεις µήνες νωρίτερα. Τούτο ισχύει µόνο για την επόµενη τακτική ετήσια κρίση τους. Άρθρο 2 Τακτικές κρίσεις αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας και Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου τρέχοντος έτους. Έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωµατικών. 2. Η προαγωγή των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, που θα προαχθούν στον επόµενο βαθµό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανατρέχει στις 20.3.2012, εφόσον οι αξιωµατικοί αυτοί είχαν συµπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, άλλως στην εποµένη της ηµεροµηνίας συµπλήρωσής τους. Η ρύθµιση αυτή δεν έχει εφαρµογή για τους αξιωµατικούς, που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 101/2011 (Α΄ 235). Από την ίδια ηµεροµηνία οι προαγόµενοι αξιωµατικοί θεωρείται ότι αποκτούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα του βαθµού στον οποίο θα προαχθούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση µισθολογικής προαγωγής. 3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται για όσους αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως σε εκτέλεση των πινάκων και των αποφάσεων των συµβουλίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997 για τους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας και των άρθρων 33, 34, και 35 του ν. 3079/ 2002 (Α΄ 311) για τους αξιωµατικούς του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. 4. Οι ετήσιες τακτικές µεταθέσεις των Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται για το έτος 2012 µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη των τακτικών κρίσεων και εκτελούνται έως το τέλος Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε Σώµα διατάξεις. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα διενεργούνται και οι τοποθετήσεις των Υπαστυνόµων Β΄, που εξέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για το χρονικό διάστηµα που τυχόν µεσολαβεί από την έξοδό τους τοποθετούνται προσωρινά σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής. Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα, καθορίζεται η ηµεροµηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τακτικές µεταθέσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή. Άρθρο 3 Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην υπηρεσία τους εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσευσή της από 14.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 56) κα συµπληρώνουν 35ετία από τις 20.3.2012 έως την ηµεροµηνία διενέργειας των τακτικών κρίσεων, παραµένουν στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον το επιθυµούν, έως το χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων αυτών. Όσοι αξιωµατικοί παραµείνουν κρίνονται προς προαγωγή εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Όσοι προαχθούν έως το βαθµό του Αστυνοµικού Διευθυντή κρίνονται περαιτέρω σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από την παύση ισχύος της από 14.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (7.7.2012). Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜOΠΟΥΛΟΣ, ΙΩAΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝAΡΑΣ, ΠAΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠIΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝIΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤAΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝTIΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΡΒΑΝΤOΠΟΥΛΟΣ, ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡAΤΟΣ, ΑΝΔΡEΑΣ ΛΥΚΟΥΡEΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤAΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Άρθρο δεύτεροΟι προαγωγές των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών,

Υπαξιωµατικών και Επαγγελµατιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι θα κριθούν κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012, ανατρέχουν ηµερολογιακά τέσσερις µήνες πριν την ηµεροµηνία της Αποφάσεως του αντιστοίχου Συµβουλίου Κρίσεως και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό στον οποίο προάγονται για όλες τις περιπτώσεις.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ