150 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4490/2017

Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.

11 Οκτωβρίου 2017