164 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4493/2017

Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμ- φωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη- μοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πο- λιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαρια- σμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμ- φωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.

31 Οκτωβρίου 2017