84 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4537/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

15 Μαΐου 2018