19 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4591/2019

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρί- ου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρ- θρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβου- λίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.

12 Φεβρουαρίου 2019