128 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4621/2019

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμι- ση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις.

31 Ιουλίου 2019