Ατομική διοικητική λύση D14A_1155402_EKs_2012/2012

«Αίτημα απόδοσης του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής»

12 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Καραχάλιου
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
Fax : 210 - 3645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Αθήνα, 12.11.2012
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1155402 ΕΞ 2012

Θέμα: «Αίτημα απόδοσης του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής»

Σχετ.:
Σε απάντηση του σχετικού αιτήματος – υπομνήματός σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από την Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων και σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με το εν λόγω υπόμνημα διατυπώνετε προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από καθυστερήσεις πληρωμών φορέων του Δημοσίου προς τους οποίους παρέχετε τις υπηρεσίες σας, όπου μεταξύ άλλων ζητάτε την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί στις παρασχεθείσες από τα μέλη του σωματείου σας υπηρεσίες, για όσο διάστημα δεν εξοφλούνται τα σχετικά με αυτές εκδοθέντα τιμολόγια.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
3. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα χρονικής μετατόπισης της υποχρέωσης καταβολής του φόρου στο βαθμό που ο χρόνος εκπλήρωσης της εν λόγω Πρωτ. Εισερχ.: KOIN.: υποχρέωσης απορρέει από τον χρόνο έκδοσης του σχετικού στοιχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και όχι από τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Βάσω Τάτση