Ατομική διοικητική λύση D14A_1055559_EKs_2013/2013

Απαλλαγή από ΦΠΑ στην κατασκευή πλοίου

02 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 2.4.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1055559 ΕΞ 2013
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από ΦΠΑ στην κατασκευή πλοίου

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 6484/21.2.13 έγγραφό σας Σύμφωνα με το έγγραφό σας, η επιχείρηση υπέβαλε αίτηση για συγκρότηση επιτροπής, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.366/Π.8271/87 για κατασκευή ημιτελούς φορτηγίδας λάντζας (λέμβου), η οποία, σύμφωνα με το έντυπο αίτησης που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αδειών ναυπήγησης, πρόκειται να εκτελεί πλόες εντός και πέριξ λιμένος καθώς και πλόες εσωτερικού και ερωτάτε εάν μπορεί να δοθεί απαλλαγή με την ανωτέρω ΑΥΟ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 α΄ και δ΄ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00), όπως ισχύει, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις του άρθρου 148 της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), σε συνδυασμό με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1156/97, απαλλάσσονται οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορές με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και των ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων επιθαλάσσιας αρωγής και πλοίων παράκτιας αλιείας.
Οι ανωτέρω ειδικές απαλλαγές πρέπει να ερμηνεύονται στενά, δεδομένου ότι συνιστούν παρέκκλιση από τη γενική αρχή ότι ο ΦΠΑ εισπράττεται επί κάθε παράδοσης αγαθού και επί κάθε παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ επαχθούς αιτίας από υποκείμενο στο φόρο (νομολογία του ΔΕΚ – C-382/02 Cimber Air, C-97/06 Navicon sa).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ειδικών απαλλαγών είναι να αφορούν πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης. Κατά συνέπεια πλοία τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για λεμβουχικές εργασίες οι οποίες βάσει του άρθρου 2 του Γεν. Κανονισμού Λιμένα (αρ.17) «συνίστανται στην εκτέλεση με κόμιστρο μεταφορών φορτίων, συσκευασμένων λιπαντελαίων-ορυκτελαίων, εφοδίων γενικά ή προσώπων (πληρώματα πλοίων, εργατοτεχνίτες, επισκέπτες, επιβάτες, ΕΙΣ:1038037/13
ναυτικοί πράκτορες, φύλακες πλοίων ή άλλοι επαγγελματίες λιμένα), από τις αποβάθρες σε επισκευαζόμενα, αγκυροβολημένα ή παροπλισμένα εντός ή και εκτός λιμένα πλοία και αντίστροφα, καθώς και από πλοίο ή αφετηρία κίνησης σε άλλη αφετηρία.» δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο της ναυσιπλοΐας σε ανοιχτή θάλασσα, ακόμα και εάν διενεργούν και άλλες παράλληλες δραστηριότητες (εφόσον είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια από την αρμόδια αρχή).
Σημειώνουμε τέλος, ότι η απαλλαγή ενός πλοίου κρίνεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προαναφερόμενες οδηγίες, ελέγχοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο, σχετικά με τη δραστηριότητα που θα διενεργήσει με το πλοίο, καθώς και ελέγχοντας στη συνέχεια εάν πράγματι πραγματοποιεί τη δραστηριότητα την οποία δήλωσε και εάν είναι εφοδιασμένο με τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αγοράς επενδυτικών αγαθών προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ επιστροφή του φόρου των εισροών στον υποκείμενο, η οποία πλέον έχει αρχίσει να υλοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπει η ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/12.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αναπλ. Γεν.Δ/ντή Φορολογίας
2. 14η Δ/νση Φ.Π.Α: - Γραφείο Προϊσταμένης της Δ/νσης
- Τμήμα Α΄ (10), Β΄(1), Γ΄(1)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ