ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ14Α 1110687 ΕΞ 2013/2013

Eπιστροφή ΦΠΑ παγίου

05 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax : 210- 3645413
Αθήνα, 5-7-2013
Αρ. Πρωτ:Δ14Α 1110687 ΕΞ 2013
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Eπιστροφή ΦΠΑ παγίου

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 23988/9-11-12 έγγραφο της ΔΟΥ Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Με το ανωτέρω σχετικό ετέθη υπόψη μας ότι μονοπρόσωπη ΕΠΕ ανέλαβε με εργολαβικό προσύμφωνο από το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί και το μοναδικό εταίρο της ΕΠΕ, την ανέγερση οικοδομής επί αντιπαροχή σε οικόπεδο του φυσικού προσώπου, για το οποίο ακίνητο η επιχείρηση υπήχθη στο καθεστώς ΦΠΑ καθώς η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 2007. Μεταξύ των ιδιοκτησιών του εργολαβικού ανταλλάγματος υπάρχει ένας υπόγειος τετραώροφος σταθμός αυτοκινήτων (parking), του οποίου τα χιλιοστά δεν έχουν μεταβιβαστεί στην εργολάβο επιχείρηση παρότι αυτή έχει αποπερατώσει το έργο. Η επιχείρηση εκμεταλλεύεται το parking ως πάγιο και έχει υποβάλει αίτηση για την επιστροφή ΦΠΑ των εισροών που σχετίζονται με τον υπόγειο σταθμό ως επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικού αγαθού. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί να επιστραφεί ο φόρος αυτός στην επιχείρηση. Κατόπιν, των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα παρακάτω, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας.
2. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3, 16, 30, 33 και 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, προκύπτει ότι: - Ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει το ΦΠΑ των εισροών του (δαπανών, αγορών και παγίων) από το ΦΠΑ των εκροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές του για την πραγματοποίηση πράξεων φορολογητέων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης. - Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, ήτοι κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των υπηρεσιών. Αρ. πρωτ.εισερχ.εγγρ.:1157552/16-11-12 1075066/2-5-13 1012727/23-1-13 - Ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. - Ο φόρος επιστρέφεται, με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων, εφόσον … i) είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίoδο ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή …. iii) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.
3. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1203/1990, ΠΟΛ 1006/1992 και ΠΟΛ 1094/1992, η χρήση του ακινήτου με κάποια έννομη σχέση αποδεικνύεται με ιδιωτικά συμφωνητικά βεβαίας χρονολογίας που πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα. Στην περίπτωση της μίσθωσης, εκπρόθεσμη σύμβαση μίσθωσης μπορεί να γίνει δεκτή, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον τα καταβαλλόμενα μισθώματα έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του μισθωτή και έχουν δηλωθεί από τον εκμισθωτή.
4. Από τα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η κυριότητα επί του σταθμού αυτοκινήτων (parking) δεν έχει μεταβιβαστεί στην επιχείρηση για να θεωρηθεί πάγιό της ενώ η ύπαρξη του προσυμφώνου μεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικού συμβολαίου δεν αποτελεί σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω παγίου. Ερευνητέο είναι αν υπάρχει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σύμβαση μίσθωσης ή άλλης εννόμου σχέσεως περί παραχώρησης της χρήσεως άνευ ανταλλάγματος, που θα μπορούσε να γίνει δεκτή, προκειμένου να επιστραφεί ο ΦΠΑ που αφορά αγαθό επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στη ΔΟΥ, όχι όμως και η εκπρόθεσμη σύνταξή τους.
5. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμογή πλέον έχουν οι διατάξεις περί επιστροφής των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και 1067/2013 και των εγκυκλίων ΠΟΛ 1082/2013 και Δ14 1049953/2013. Σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1067/2013, διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/2004 που αφορούν τον τρόπο επιστροφής (χωρίς ή κατόπιν ελέγχου) ή βάσει υπολογισμού ορίων, καταργούνται, εφαρμοζομένων των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012, όπως ισχύει.
6. Επισημαίνεται, ότι ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα της οικείας ΔΟΥ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Β. ΤΑΤΣΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντη Φορολογίας
2. Δ/νση 14η Φ.Π.Α., Γρ. Προϊσταμένου Δ/νσης, Τμήμα Α΄ (15) & Β΄ (5)