Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ14Α 1182843 ΕΞ 2013/2013

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

28 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Τηλεομοιότυπος : 210- 3645413
Ηλεκτ. Ταχ/μείο : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 28.11.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1182843 ΕΞ 2013
ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Υ. …

ΘΕΜΑ: Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. … έγγραφό σας (…).
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το θέμα εγγράφου σας, αναφορικά με την ορθότητα ή μη του με αρ … αιτήματος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ της επιχείρησης …, το οποίο υποβλήθηκε μετά την υποβολή τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης 1.4.2007- 31.3.2008, η οποία ακολούθησε την περαίωση των διαχειριστικών ετών 1.4.2006 έως και 31.3.2009 με τον ν.3888/11 σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται μετά την καταχώρηση ή κοινοποίηση κατά περίπτωση, της πράξης προσδιορισμού του φόρου δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3888/2010 ορίζεται ότι η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την περαίωση και των λοιπών φορολογιών με την επιφύλαξη ως προς τον ΦΠΑ της διενέργειας προσωρινού ελέγχου στις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται το ΠΥ της τελευταίας περαιούμενης χρήσης, εφόσον αυτό έχει μεταφερθεί στην επόμενη ανέλεγκτη χρήση και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
3. Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1082/2013 αναφέρεται ότι το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό Φ.Π.Α. υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Εφόσον το προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο ή ίσο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ επιστρέφεται χωρίς έλεγχο.
4. Κατόπιν των ανωτέρω σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου την τελευταία περαιούμενη χρήση το οποίο υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και ζητείται προς επιστροφή ή μεταφέρεται σε επόμενη χρήση για συμψηφισμό, η περαίωσή του ως προς τον ΦΠΑ ΚΟΙΝ: … ολοκληρώνεται μόνο με την διενέργεια προσωρινού ελέγχου των φορολογικών περιόδων στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες αυτό προέρχεται και τροποποιητικές δηλώσεις των περιόδων αυτών, πριν την καταχώρηση των εν λόγω πράξεων στα βιβλία της ΔΟΥ, μπορούν να γίνουν δεκτές.
5. H υπηρεσία μας έχει γίνει δέκτης … ότι στις περιπτώσεις αιτημάτων επιστροφής με το άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/2004 απαιτούσατε την υποβολή τροποποιητικών εκκαθαριστικών δηλώσεων για την χρήση από την οποία προέρχεται το πιστωτικό υπόλοιπο και τις επόμενες στις οποίες είχε αυτό μεταφερθεί και αντίστοιχων αιτημάτων επιστροφής σύμφωνα με τις τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΑΥΟ, η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση, καθώς κατά την εν λόγω χρήση θεμελιώνεται το αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής.
6. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος για την εκτίμηση της νομιμότητας επιστροφής και αφού ληφθούν υπόψη οι περί παραγραφής διατάξεις. Επισημαίνεται ότι, κατά τον προσδιορισμό του ποσού επιστροφής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην επιστραφεί ποσό που ενδεχομένως έχει συμψηφιστεί με επόμενες περιοδικές δηλώσεις.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή Φορολογίας κ. Γεωργίου Κριτσέλη
2. Δ/νση 14η Φ.Π.Α: - Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Τάτση Βασιλικής
- Τμήματα Α΄ (3), Β΄ (1), Γ΄(1), Ε (1).