Ατομική διοικητική λύση D14B_1002280_EKs_2013/2013

Πληρωμή του ΦΠΑ στο πλαίσιο σύμβασης ενεχύρασης απαίτησης.

07 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Στάθη, Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210- 3645848, 378
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 7.1.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1002280 ΕΞ 2013
ΠΡΟΣ: ……………

Θέμα: Πληρωμή του ΦΠΑ στο πλαίσιο σύμβασης ενεχύρασης απαίτησης.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ………..2012 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, τη συνημμένη σε αυτό σύμβαση ενεχύρασης απαιτήσεων και από προφορική μας επικοινωνία, η κατασκευαστική εταιρία με την επωνυμία………. είναι ανάδοχος του έργου κατασκευής του δικτύου ηλεκτροδότησης των τρόλλεϋ για τη σύνδεση του αμαξοστασίου Ρουφ με το δίκτυο τρόλλεϋ του Πειραιά, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η εν λόγω εταιρία, έχει εκχωρήσει λόγω ενεχύρου στην τράπεζα ……… με την οποία έχει συνάψει σχετική σύμβαση, κάθε απαίτηση που απορρέει από τη σύμβαση έργου με την ……. Α.Ε. και ειδικότερα από την από 6.8.2012 11η εντολή πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ερωτάται εάν η ………Α.Ε., για το ΦΠΑ στις εντολές πληρωμής του έργου, πρέπει να εκδώσει επιταγή σε διαταγή της Τράπεζας.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών υπόχρεος στο φόρο είναι ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβαση ενεχύρασης απαίτησης, η οποία αποτελεί προϊόν της ιδιωτικής βούλησης των συμβαλλομένων, ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στις εκχωρούμενες στην Τράπεζα απαιτήσεις. Κατόπιν τούτου, η εγκυρότητα ή μη της εκχώρησης της απαίτησης από ΦΠΑ, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας, καθώς αφορά σύμβαση αστικού δικαίου και δεν άπτεται των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ . Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Βασιλική Τάτση Πρωτ. Εισ.:……………. …………….

Εσωτερική διανομή:
14η Δ/νση ΦΠΑ-Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης
-Τμήματα Β΄(5), Α΄(5), Γ΄(2)