Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017/

Φορολογική μεααχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα ηην Κύπρο.

11 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο : 210 -33.75.312
Fax : 210 – 33.75.001
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική
εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.


ΣΧΕΤ.Η από … αίτησή σας.

     Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το
πρώτο ερώτημα που θέσατε με τη σχετική αίτησή σας, σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα
έσοδα της οικοδομικής εταιρείας «….» της προμήθειας που καταβάλει σε κυπριακή εταιρεία για
υπηρεσίες μεσιτείας κατά την εύρεση πελατών, επιλύεται με την ΠΟΛ.1197/2016 εγκύκλιό μας,
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 αναφορικά με τον
τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των οικοδομικών επιχειρήσεων.
   Περαιτέρω, ως προς το δεύτερο ερώτημά σας σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου
στην αμοιβή προμήθειας που καταβάλλετε στην κυπριακή εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι οι
υπηρεσίες μεσιτείας δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης
και συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιό μας και
ως εκ τούτου δεν νοείται η διενέργεια παρακράτησης επί αυτών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Αναπλ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
2. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
3. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Β’