Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017/

Θέμα: «Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης, φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, επί του ποσού που καταβάλλεται από …..………. για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος».

11 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Παπαμακαρίου
Τηλέφωνο : 2103375311
Fax : 2103375001
E-Mail : d.12b@yo.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017

 ΠΡΟΣ :     

Κοιν : Δ.Ο.Υ.

Θέμα: «Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
64 του ν. 4172/2013
, επί του ποσού που καταβάλλεται από …..………. για προμήθεια ηλεκτρικού
ρεύματος».


ΣΧΕΤ.: Το από ……… έγγραφό σας
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, οι Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή
υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής
εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο
καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους οριζόμενους στις ίδιες διατάξεις συντελεστές,
κατά περίπτωση, για πληρωμές που πραγματοποιούνται από 01.01.2014 και μετά (σχετ. και η ΠΟΛ
1120/2014
εγκύκλιός μας).
2. Περαιτέρω, με τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις ορίζεται ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση
φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου όταν, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται
ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και
εισιτήρια γενικά.
3. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι ο Δήμος σας
διενεργεί πληρωμές προς την ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο …………. για προμήθεια ηλεκτρικού
ρεύματος.
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές που καταβάλλει ο Δήμος
σας και αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου,
με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 κατά ρητή διατύπωση του νόμου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας-Τμήμα Β’
Δ/νση Ελέγχων- Τμήμα Ε’