Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ 2017/

Αίτημα επιμήκυνσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος ‘‘..............................’’.

13 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 10184 Αθήνα
Πληροφ. : Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο : 210 - 3375312
Fax : 210 - 3375001
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1006036
ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ :


ΘΕΜΑ:Αίτημα επιμήκυνσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου του υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος ‘‘…………………………’’.
ΣΧΕΤ : Το από ……………. έγγραφό σας (μέσω e-mail)
Απαντώντας στo σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με το αριθ. πρωτ.ΔΕΑΦ Β 1078682 ΕΞ 2016/23.05.2016 έγγραφό μας
διευκρινίσθηκε ότι το πρώτο φορολογικό έτος του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύματος ‘‘……………….’’ δύναται να ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες, κατά ρητή
διατύπωση των διατάξεων της περ.ια’ της παρ.1 του άρθρου 145 του ν.4261/2014, οι
οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
2. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι το πιστωτικό ίδρυμα
‘‘……………………..’’, το οποίο τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στις 8.12.2013 με
βάση τις διατάξεις των άρθρων 8, 67 και 68 του ν.3601/2007 (ο οποίος καταργήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 166 του ν.4261/2014 και οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στον
ν.3601/2007 νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του ν.4261/2014),
αιτείται την επιμήκυνση του πρώτου έτους της εκκαθάρισης (8.12.2013 – 7.12.2014) έως
και την 31.12.2014. Ακόμη, μας γνωρίσατε ότι το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη
υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τόσο του πρώτου έτους της εκκαθάρισης
όσο και του δεύτερου (8.12.2014 – 7.12.2015).
3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις της περ.ια’
της παρ.1 του άρθρου 145 του ν.4261/2014 ως ειδικότερες κατισχύουν των γενικών
διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (τόσο του προηγούμενου ν.2238/1994 όσο και του νεότερου
ν.4172/2013), συνάγεται ότι το πρώτο έτος της ειδικής εκκαθάρισης του εν λόγω
πιστωτικού ιδρύματος δύναται να ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες. Επομένως, θα
πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα δύο (2)
πρώτα έτη της ειδικής εκκαθάρισης (ήτοι, από 8.12.2013 έως 31.12.2014 και από
1.01.2015 έως 31.12.2015), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ.
(ν.4174/2013), με τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις περί εκπροθέσμου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο κ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2.Γραφείο κ. Αναπλ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
3.Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Β’(2)
4.Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
5.Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών – Τμήμα Α’