Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 245/1997

Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Μαίου 2009 για την τροποποίηση της απόφασης 97/245/ΕΚ Ευρατομ για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα κράτη μέλη ορισμένων πληροφοριών που απευθύνονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος των ιδίων Πόρων των Κοινοτήτων.

12 Απριλίου 1997