Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 37/2001

ΟΔΗΓΙΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τηνπαραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού.

18 Ιουλίου 2001