Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Τ40/1/Δ0019/2006

Απόφαση απαλλαγής από την υποχρέωση απόδοσης ιδίων πόρων

22 Δεκεμβρίου 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19H ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παπαγιάννη
Τηλέφωνο : 210 3243878
FAX : 210 3225731
E-mail :d19diadi@otenet.gr


Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2006
Αρ. πρωτ.: Τ40/1/Δ0019
ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Το Π.Δ. 284/88 περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας.
2.Το άρθρο 17 παρ. 2 του Καν. 1150/00 του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2028/2004 του Συμβουλίου.
3. Την ανάγκη προσδιορισμού της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 2 για τα ποσά που δηλώνονται ή χαρακτηρίζονται ως μη ανακτήσιμα.
4. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Αρμόδια διοικητική αρχή η οποία βεβαιώνει ότι τα ποσά των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων δασμών δηλώνονται ή χαρακτηρίζονται ως μη ανακτήσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Καν. 1150/00, όπως τροποποιήθηκε από τον 2028/04 όμοιο, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα απαλλαγής των Κ-Μ από την υποχρέωση απόδοσης ιδίων πόρων για λόγους που δε μπορούν να τους καταλογισθούν, ορίζεται η αρμόδια κατά περίπτωση Τελωνειακή Αρχή βεβαίωσης.
Άρθρο 2
Η αρμόδια διοικητική αρχή εκδίδει απόφαση με την οποία δηλώνει ή χαρακτηρίζει τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα ποσά ως μη ανακτήσιμα και προβαίνει στην έκπτωση των σχετικών ποσών από τη χωριστή λογιστική.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Τμηματάρχης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΕΖΑΣ