Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 477/2009

Τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)

26 Ιουνίου 2009