Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 504/2009

Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα κράτη μέλη ορισμένων πληροφοριών που απευθύνονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

01 Ιουλίου 2009