Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 36/2010

Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την υπογραφή και τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου

30 Ιανουαρίου 2010