ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010/2010

Τροποποίηση της αριθ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα» (ΦΕΚ 383/Β/4-3-2009).

20 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Μπουρίκος
Τηλέφωνο : 210 6987455
FAX : 210 6987450
Email : d19diadi@otenet.gr
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα» (ΦΕΚ 383/Β/4-3-2009).
Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 5α αυτού.
2. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 και ιδιαίτερα τα άρθρα 14α έως 14ια.
3. Την αριθ. Δ6Α1142500ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1725/Β/3-11-2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.
4. Την θεσμική υποχρέωση των τελωνειακών αρχών να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικονομικών φορέων, ιδίως αν πρόκειται για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και τις αυξημένες και αυστηρές προϋποθέσεις άσκησης του εκτελωνιστικού επαγγέλματος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, παρατίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου για τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δεν ισχύει για τους εκτελωνιστές και τις ομόρρυθμες εκτελωνιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο 718/1977 (ΦΕΚ 304/Α/10-10-1977)».
Άρθρο 2
1. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ