Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/10904/2012

Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευής πέψης για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

05 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ :
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521-Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 64 79 246

ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/10904 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Φαξ : 210 64 79 268

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευής πέψης για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. To Π.Δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
4. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και το Π.Δ. 543/1989,όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1082591 ΕΞ2012 (Φ.Ε.Κ. 1741/Β/25-5-2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Το Β.Δ. της 6-3-1939 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο. (νυν Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και τον Α.Ν. 1957/1939 που το κύρωσε, όπως ισχύει. 7. Την αριθ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».(ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-10). 8. Τις υπ’ αριθ. 30/078/310/20-7-2012 και 30/078/332/27-11-2012 Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που αφορούν την ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια συσκευής πέψης για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών. 9. Το αρ. 316/11-7-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Οργάνωσης & Τεχν. Υποστήριξης. 10. Τις προσφορές των προμηθευτών Hellamco Α.Ε. και ALS- Αναλυτικά Εργαστηριακά Συστήματα ΑΕΒΕ. 11. Την άμεση και επείγουσα ανάγκη για την προμήθεια συσκευής πέψης για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον προμηθευτή Hellamco Α.Ε. την προμήθεια συσκευής πέψης για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, συνολικής αξίας 19803,00 ευρώ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την αρ. 1Α- 101/12 Α(α)-10/7/2012 προσφορά του:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΞΙΑ
1 Συσκευή Πέψεως Δειγμάτων με μικροκύματα CEM, Model MARS 6
1 16100,00 16100,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 16100,00
Φ.Π.Α. 23% 3703,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 19803,00
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης, οι νόμιμες κρατήσεις 3,072 (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσημο, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο.
Η πληρωμή θα γίνει, βάσει τιμολογίου του προμηθευτή, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής, με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. 2012. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Από το καθαρό ποσό της αξίας των ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά, φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% ή 8% ανάλογα με την έκδοση τιμολογίου.
Η παράδοση θα γίνει στην Ε΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (τηλ. 210 6479138, υπόψιν κου Κακουλίδη) το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής στον οποίον κοινοποιείται η απόφαση αυτή υποχρεούται να γνωρίσει στην Υπηρεσία μας την αποδοχή της μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση που η προθεσμία των 48 ωρών εκπνεύσει, θεωρείται ότι ο προμηθευτής έχει αποδεχθεί την κατακύρωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις.
Η απόφαση αυτή έχει ισχύ Σύμβασης.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Προς ενέργεια
Προμηθευτής Hellamco Α.Ε.

Κοινοποίηση
Ε’ Χ.Υ. Αθηνών
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
2. Δ/νση Προσωπικού και Τ.Υ. Τμήματα Β´ και Γ´