Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/9947/2012

Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού αναλυτικού ζυγού για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

07 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521-Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 64 79 246

Φαξ : 210 64 79 268

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/9947

ΑΔΑ :Β42ZH-Π3N

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού αναλυτικού ζυγού για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. To Π.Δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
4. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και το Π.Δ. 543/1989,όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1082591 ΕΞ2012 (Φ.Ε.Κ. 1741/Β/25-5-2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Το Β.Δ. της 6-3-1939 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο. (νυν Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και τον Α.Ν. 1957/1939 που το κύρωσε, όπως ισχύει. 7. Την αριθ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».(ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-10). 8. Την υπ’ αριθ. 30/078/199/2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορούν την ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών αναλυτικών ζυγών για τις ανάγκες του ΓΧΚ. 9. Το αρ. 563/5-11-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Οργάνωσης & Τεχν. Υποστήριξης. 10. Τις προσφορές των προμηθευτών Hellamco Α.Ε. και Γ. Κορδοπάτη ΕΠΕ 11. Την άμεση και επείγουσα ανάγκη για την προμήθεια ηλεκτρονικού αναλυτικού ζυγού για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

 

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον προμηθευτή Hellamco Α.Ε. την προμήθεια ηλεκτρονικού αναλυτικού ζυγού για τις ανάγκες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, συνολικής αξίας 4167,24 ευρώ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την αρ. SAL-4943/12- 3/4/2012 προσφορά του:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΞΙΑ
1 Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός Mettler-Toledo, Model MS105
1 3850,00 3850,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3850,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 12% 462,00
ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 3388,00
Φ.Π.Α. 23% 779,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4167,24
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης, οι νόμιμες κρατήσεις 3,072 (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσημο, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο.
Η πληρωμή θα γίνει, βάσει τιμολογίου του προμηθευτή, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής, με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. 2012. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Από το καθαρό ποσό της αξίας των ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά, φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% ή 8% ανάλογα με την έκδοση τιμολογίου.
Η παράδοση θα γίνει στην Ε΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (τηλ. 210 6479138, υπόψιν κου Κακουλίδη) το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής στον οποίον κοινοποιείται η απόφαση αυτή υποχρεούται να γνωρίσει στην Υπηρεσία μας την αποδοχή της μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση που η προθεσμία των 48 ωρών εκπνεύσει, θεωρείται ότι ο προμηθευτής έχει αποδεχθεί την κατακύρωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις.
Η απόφαση αυτή έχει ισχύ Σύμβασης.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ
Προς ενέργεια
Προμηθευτής Hellamco Α.Ε.

Κοινοποίηση
Ε’ Χ.Υ. Αθηνών
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
2. Δ/νση Προσωπικού και Τ.Υ. Τμήματα Β´ και Γ´