ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/2012

« Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα και καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα ».

03 Φεβρουαρίου 2012

.