Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Τροποποίηση Σύμβασης ΤΙΡ - ΕΕ Λ 66/2012

Τροποποίηση της τελωνειακής σύμβασης περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR(σύμβαση TIR, 1975 )

06 Μαρτίου 2012